1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân nộp hồ sơ về Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (số 2A, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính thì Trung tâm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả.

- Bước 2: Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ về cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo để giải quyết theo quy định.

- Bước 3: Đến hẹn, Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (cho tổ chức hoặc cá nhân).

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh; hoặc qua mạng điện tử (địa chỉ: http//:dichvucong.hatinh.gov.vn).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường, hồ sơ gồm:

+ Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

+ Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (Trong đó nêu rõ các nội dung: Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm; Đối tượng học thêm; Nội dung dạy thêm; Địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; Mức thu và phương án chi tiền học thêm; Phương án tổ chức lớp, nhóm dạy thêm, học thêm).

- Trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, hồ sơ gồm:

+ Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, trong đó cam kết với Uỷ ban nhân dân cấp xã về việc thực hiện các quy định theo pháp luật đối với việc dạy thêm, học thêm;

+ Bản sao (có chứng thực) giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

+ Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

+ Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc nhà trường đang trực tiếp quản lý;

+ Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (Trong đó nêu rõ các nội dung: Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm; Đối tượng học thêm; Nội dung dạy thêm; Địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; Mức thu tiền học thêm; Phương án tổ chức nhóm, lớp dạy thêm, học thêm).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép dạy thêm.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Yêu cầu đối với người dạy thêm:

- Đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với từng cấp học theo quy định của Luật Giáo dục;

- Có đủ sức khoẻ;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác;

- Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc;

- Được thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận các nội dung quy định của pháp luật (đối với người dạy thêm ngoài nhà trường); được thủ trưởng cơ quan quản lý cho phép theo quy định của pháp luật (đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập).

b) Yêu cầu đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm:

- Có trình độ đào tạo tối thiểu tương ứng với giáo viên dạy thêm theo quy định;

- Không trong thời gian bị k luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm;

- Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quy định về dạy thêm, học thêm.