1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:

-  Trường mầm non gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài tới Phòng Giáo dục và Đào tạo.

-  Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Phòng Giáo dục và Đào tạo) có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường mầm non; thông báo bằng văn bản cho trường mầm non biết hồ sơ được chấp nhận hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường đã được chấp nhận về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường mầm non từ Phòng Giáo dục và Đào tạo; thông báo bằng văn bản cho Phòng Giáo dục và Đào tạo biết hồ sơ được chấp nhận hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện.

- Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn đánh giá ngoài trường mầm non.

- Đoàn đánh giá ngoài thực hiện đánh giá ngoài trường mầm non theo quy định.

- Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài phải được gửi cho trường mầm non được đánh giá ngoài để tham khảo ý kiến. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo báo cáo đánh giá ngoài, nếu  nhà trường không có ý kiến phản hồi thì xem như đã đồng ý.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến phản hồi của trường được đánh giá ngoài, đoàn đánh giá ngoài có văn bản thông báo cho trường biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu. Trường hợp bảo lưu ý kiến, đoàn đánh giá ngoài phải nêu rõ lý do.

  •  Đoàn đánh giá ngoài nộp hồ sơ về Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (số 2A, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh)

Bước 3: Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo để giải quyết theo quy định. Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho nhà trường.

- Căn cứ kết quả đánh giá ngoài, trong thời hạn 20 ngày làm việc, Giám đốc S Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục cho trường mầm non.

Bước 4: Đến hẹn, Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho trường được đánh giá ngoài.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1.Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài.

2. Kế hoạch làm việc của đoàn đánh giá ngoài.

3. Các phiếu đánh giá tiêu chí.

4. Báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ đánh giá của đoàn đánh giá ngoài.

5. Biên bản khảo sát sơ bộ.

6. Báo cáo kết quả khảo sát chính thức.

7. Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài và ý kiến của cơ sở giáo dục (nếu cơ sở giáo dục không nhất trí với dự thảo báo cáo đánh giá ngoài).

8. Biên bản ghi tiến trình làm việc của đoàn.

9. Báo cáo đánh giá ngoài

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một bộ).       

4. Thời hạn giải quyết: Thời hạn 40 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường mầm non

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính, giấy chứng nhận chất lượng giáo dục.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Trường mầm non được đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non quy định tại Chương II với 3 cấp độ quy định tại Khoản 1 Điều 22 của Quy định ban hành kèm theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non.

Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.