Giải thể Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân xin giải thể Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học nộp hồ sơ về Trung tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (số 2A, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh).

Cán bộ chuyên môn kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, hoặc cá nhân.

- Bước 2: Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo để giải quyết theo quy định.

- Bước 3: Đến hẹn, Trung tâm hành chính công tỉnh trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức hoặc cá nhân.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình (hoặc đơn) đề nghị giải thể Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học;

- Quyết định của người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học về việc thành lập đoàn kiểm tra đánh giá tình trạng thực tế của trung tâm.

- Báo cáo kiểm tra do đoàn kiểm tra đánh giá tình trạng thực tế của trung tâm, trong báo cáo ghi rõ đề xuất phương án xử lý là giải thể Trung tâm;

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: Không quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục Đào tạo.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.                           

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Do trung tâm Ngoại ngữ, Tin học vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động;

- Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Hết thời gian đình chỉ hoạt động trung tâm mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

- Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

- Luật số 44/2009/QH12 của Quốc hội về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2005;

- Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

- Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Công văn số 949/UBND-VX ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định thành lập trung tâm Ngoại ngữ, Tin học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.