SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH

                              CÔNG BỐ ĐƯỜNG DÂY NÓNG

                                                     1.     Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp

                                             Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

                                             Số điện thoại: 0912.085.603

                                             Email: quynhdiep0874@gmail.com 

                                        2.  Ông Cao Ngọc Châu

                                            Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh

                                            Số điện thoại: 02393.508.333

                                            Email: caongocchau.gddt.hatinh@gmail.com