I. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, quản lý công chức, viên chức người lao động đối với các phòng thuộc Sở các đơn vị trực thuộc; công tác phát triển đội ngũ nhà giáocán bộ quản lý giáo dục.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Tham mưu Giám đốc báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh:

Ban hành chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển đội ngũ công chức, viên chức Ngành Giáo dục.

2. Tham mưu Giám đốc trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của S GDĐT theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ GDĐT;

b) Phê duyệt phương án thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở GDĐT; quyết định thành lập, hoặc cho phép thành lập, thu hồi quyết định thành lập, hoặc quyết định cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đổi tên, chuyển đổi loại hình trường đối với các cơ sở giáo dục công lập, tư thục theo quy định bao gồm: Trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông; Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Dân tộc nội trú Hà Tĩnh; Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;

c) Quyết định cho phép thành lập, quyết định giải thể hoặc chấm dứt hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài (trừ cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên minh chính phủ đề nghị thành lập) theo quy định;

d) Kế hoạch thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, tiêu chuẩn, chức danh nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc, UBND huyện, thị xã, thành phố quản lý. Tổ chức thực hiện kế hoạch theo phân công của UBND tỉnh.

3. Tham mưu, giúp Giám đốc:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn UBND cấp huyện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng GDĐT cấp huyện (nếu có quy định); 

b) Ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường (đối với cơ sở giáo dục công lập trực thuộc), công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập) theo thẩm quyền;

c) Tổ chức việc tuyển dụng hoặc phân cấp tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GDĐT theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ công chức, viên chức theo thẩm quyền, phân cấp; hướng dẫn, thu nhận hồ sơ, báo cáo, theo dõi việc kê khai tài sản, thu nhập của CB, CC, VC thuộc đối tượng kê khai tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc theo quy định.

đ) Thực hiện quy hoạch, rà soát quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cấp trưởng, cấp phó các phòng thuộc Sở và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc; hiệp y bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng GDĐT cấp huyện theo quy định;

e) Xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá sau khi phê duyệt;

g) Tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức theo thẩm quyền, phân cấp của UBND tỉnh; bố trí, phân công nhiệm vụ, biệt phái, quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Sở và và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo cơ cấu, khung năng lực vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp;

h) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức quản lý, người lao động các phòng thuộc Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc. Đánh giá, xếp loại chuẩn giáo viên, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non, phổ thông theo quy định của Bộ GDĐT; báo cáo, giải trình với Bộ GDĐT, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền những vấn đề có liên quan đến tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo thẩm quyền;

i) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc tại các phòng thuộc Sở và cơ sở giáo dục công lập trực thuộc. Thường xuyên cập nhật thông tin về đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thuộc phạm vi quản lý vào cơ sở dữ liệu ngành giáo dục;

k) Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức ngành giáo dục đảm bảo đạt chuẩn trình độ, khung năng lực, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức vụ quản lý theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh;

l) Quản lý công chức, viên chức giáo dục đi học tập, giảng dạy hoặc làm chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục ở nước ngoài và người nước ngoài vào công tác trong lĩnh vực giáo dục tại Hà Tĩnh theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh;

m) Phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật; thường trực Ban “Vì sự tiến bộ của phụ nữ” Ngành Giáo dục; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác bình đẳng giới và VSTBCPN các đơn vị trực thuộc. 

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao và theo quy định của pháp luật.