Email:Congdoan.SoHaTinh@moet.edu.vn
    
 
    1Nguyễn Thị Nhung Quyên
Điện thoại:0947989668 
NR:3855749, CQ:3852542 
Email: nhungquyen73ht@gmail.com
   Chủ tịch CĐGDNguyễn Thị Nhung Quyên
   2Nguyễn Hồng Sinh
Điện thoại:0943268585 
0393690046 
Email: Hongsinh77@gmail.com
  Phó Chủ tịch CĐGDNguyễn Hồng Sinh
  3Nguyễn Thị Bình
Điện thoại:0943369839 
3582542 
Email: cdgiaoductinhht@gmail.com
Chuyên trách Công đoànNguyễn Thị Bình