DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TƯ VẤN ĐƯA LÊN TRANG WEST( tháng 8) 2020.doc