1. Địa chỉ: Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

2. Lãnh đạo Trường

2.1. Hiệu trưởng Trần Văn Nghi

Số điện thoại: 0982942777