1. Địa chỉ: xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

2. Lãnh đạo Trường

2.1. Hiệu trưởng Nguyễn Huy Tuấn

Số điện thoại: 0973355288

Email: 

2.2. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Thuần

Số điện thoại: 0986664797

Email: mybinhht1972@gmail.com

2.3. Phó Hiệu trưởng Trần Đức Tài

Số điện thoại: 0915251077

Email: