1. Địa chỉ: Xóm 4, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

2. Lãnh đạo Trường

2.1. Hiệu trưởng Trần Trọng Thanh

Số điện thoại: 0972187867

Email: thanhhamnghi1976@hatinh.edu.vn

2.2. Phó Hiệu trưởng Lê Thiết Hùng

Số điện thoại: 0911212555

Email: thiethung77@hatinh.edu.vn

2.3. Phó Hiệu trưởng Đặng Minh Tiến

Số điện thoại: 0916855475

Email: minhtienthpt@hatinh.edu.vn