1. Địa chỉ: Phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

2. Lãnh đạo Trường

2.1. Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Hải

Số điện thoại: 0912385993

Email: nhhai73@hatinh.edu.vn

2.2. Phó Hiệu trưởng Lê Nhật Quang

Số điện thoại: 0947228799

Email: lenhatquang233@gmail.com

2.3. Phó Hiệu trưởng Võ Thị Thuần

Số điện thoại: 0898607479

Email: thuanhoan2009@gmail.com