1. Địa chỉ: TDP Hưng Lợi, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh

2. Lãnh đạo Trường

2.1. Hiệu trưởng Trần Hữu Linh

Số điện thoại: 0912807563

Email: linh74ka@gmail.com

2.2. Phó Hiệu trưởng Lê Ngọc Hà

Số điện thoại:0982767788

Email: lengochabc@hatinh.edu.vn

2.3. Phó Hiệu trưởng Bùi Văn Quán

Số điện thoại: 0912231769

Email: buivanquan@hatinh.edu.vn

2.4. Phó Hiệu trưởng Lê Thị Tú Anh

Số điện thoại: 0913046155

Email: tuanhka@gmail.com