1. Địa chỉ: xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

2. Lãnh đạo Trường

2.1. Hiệu trưởng Võ Tiến Hùng

Số điện thoại: 0916315667

Email: votienhungkl@hatinh.edu.vn

2.2. Phó Hiệu trưởng Phạm Hồng Phong

Số điện thoại: 0911288555

Email: phongc3ka@gmai l.com

2.3. Phó Hiệu trưởng Võ Thành Nghị

Số điện thoại: 0848926999

Email: vothanhnghikl@hatinh.edu.vn