1. Địa chỉ: xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

2. Lãnh đạo Trường

2.1. Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Danh

Số điện thoại: 0918931168

Email: nguyenhuudanh@hatinh.edu.vn

2.2. Phó Hiệu trưởng Phạm Duy Diễn

Số điện thoại: 0989389052

Email: dienphamnvt@hatinh.edu.vn

2.3. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Quyến

Số điện thoại: 0916164003

Email: nguyenvanquyen@hatinh.edu.vn