1. Địa chỉ: Xóm 11, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

2. Lãnh đạo Trường

2.1. Hiệu trưởng Phan Thanh Toàn

Số điện thoại: 0967999955

Email: phanthanhtoan@hatinh.edu.vn

2.2. Phó Hiệu trưởng Trần Nam Cương

Số điện thoại: 0972163142

Email: trannamcuong@hatinh.edu.vn

2.3. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Bảo Trung

Số điện thoại: 0946219883

Email: mrbaonguyen2012@gmail.com