1. Địa chỉ: xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

2. Lãnh đạo Trường

2.1. Hiệu trưởng Đoàn Minh Điền 

Số điện thoại: 0989133017

Email: doanminhdien@hatinh.edu.vn

2.2. Phó Hiệu trưởng Phạm Quốc Huy 

Số điện thoại: 0913349798

Email: phamhuy.c3cb@h atinh.edu.vn

2.3. Phó Hiệu trưởng Hồ Việt Anh

Số điện thoại: 0949355679

Email: ths.hovietanh@gmail.com