Friday, 24/05/2019 - 01:56|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
Ngày ban hành:
10/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngày 20/7/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm.

Trân trọng./.

Ngày ban hành:
20/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngày 30/5/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành:
06/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngày 17/5/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công (DVCTT) trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh.

Ngày ban hành:
06/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngày 28 tháng 02 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Ngày ban hành:
15/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngày 28 tháng 2 năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành:
15/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực