Tuesday, 14/07/2020 - 14:37|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ TĨNH !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm thực hiện, do có sự thay đổi về các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên, cùng với sự biến động của tình hình thực tế về việc vận hành, quản lý, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh, Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh đã được sửa đổi, bổ sung.

Theo Quyết định, Quy chế sẽ có một số nội dung thay đổi so với Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND, cụ thể các điểm thay đổi chính:

1. Thay đổi tên gọi Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh (http://dichvucong.hatinh.gov.vn), khác với tên gọi trước đây là Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh.

2. Bổ sung thêm quy định về yêu cầu cung cấp DVC trực tuyến:

Yêu cầu cung cấp DVC trực tuyến được áp dụng theo quy định tại các Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (sau đây gọi  tắt là Thông tư số 32/2017/TT -BTTTT).

3. Thay đổi trách nhiệm cập nhật, quản trị nội dung bộ thủ tục hành chính: Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, quản lý và cập nhật bộ thủ tục hành chính (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) vào cơ sở dữ liệu  quản lý thủ tục hành chính trên Cổng thông tin DVC ngay sau khi được UBND tỉnh công bố. Trước đây nhiệm vụ này do Sở Tư pháp đảm nhiệm.

4. Thay đổi về chế độ báo cáo: Các cơ quan quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 1 Quy chế này có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý và năm với Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) về tình hình, kết quả thực hiện DVC trực tuyến của đơn vị mình trước ngày 05 của tháng cuối quý.

5. Sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông, trong đó có những bổ sung quan trọng:

- Tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp bảo đảm hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT.

-  Kiểm tra, đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động DVC trực tuyến của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã.

-  Thực hiện tổng hợp, đánh giá và báo cáo định kỳ hàng quý và năm với Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện cung cấp  DVC  trực tuyến trên địa bàn tỉnh  theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông .

6. Sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của các cơ quan cung cấp DVC trực tuyến, trong đó có những bổ sung quan trọng:

- Chủ động tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm hiệu quả sử dụng DVC trực tuyến theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế này, đồng thời khuyến khích xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế nội bộ về cung cấp DVC trực tuyến của cơ quan để nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp DVCtrực tuyến mức độ cao; bảo đảm tỷ lệ hồ sơ phát sinh trên hệ thống DVC trực tuyến mức độ cao đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính hàng năm của tỉnh .

- Bố trí công chức, viên chức thường trực tiếp nhận hồ sơ điện tử do các tổ chức, cá nhân gửi trực tuyến bằng hệ thống DVC trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan vào các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết theo quy định)./.

Tham khảo văn bản: http://ict.hatinh.gov.vn/van-ban-qppl/


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết