Thursday, 06/05/2021 - 09:40|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ TĨNH
Dự thảo

Dự thảo Sơ kết học kỳ 1 và nhiệm vụ trọng tâm học kỳ 2 năm học 2018-2019

Cơ quan soạn thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu: 29/01/2019

Ngày kết thúc: 31/01/2019

Số lượt xem: 1000

Góp ý: 0

BÁO CÁO

Sơ kết học kỳ 1 và nhiệm vụ trọng tâm học kỳ 2

năm học 2018-2019

Học kỳ 1 năm học 2018-2019, Ngành GD&ĐT đã tập trung thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục năm học 2018-2019; Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 (Nghị quyết 96) và những năm tiếp theo và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC KỲ 1

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục

Năm học 2018-2019 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết 96, theo đó quy mô, mạng lưới trường học tiếp tục được sắp xếp, đến nay toàn tỉnh có 724 trường mầm non và phổ thông, 10.317 lớp, 318.180 học sinh; so với cuối năm học 2017-2018 giảm 3 trường (giảm 8 trường công lập và tăng 5 trường ngoài công lập),  tăng 43 lớp,  tăng 6497 học sinh.

Các đơn vị cấp huyện triển khai khai xây dựng Đề án sắp xếp hệ thống trường mầm non và phổ thông tại địa phương; Sở GD&ĐT xây dựng Đề án sắp xếp hệ thống trường THPT toàn tỉnh; Một số đơn vị cấp huyện đã chủ động tham mưu triển khai sắp xếp một số trường mầm non, phổ thông ổn định ngay đầu năm học như Can Lộc, Kỳ Anh, Thạch Hà.

(Phụ lục 1: Quy mô mạng lưới trường lớp giáo dục mầm non và phổ thông cuối học kỳ 1, năm học 2018-2019).

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ

- Xây dựng quy hoạch, bố trí sắp xếp đội ngũ

Thực hiện xây dựng kế hoạch số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục năm học 2018-2019, Ngành đã chủ động trong việc sắp xếp, bố trí đội ngũ. Sau khi tuyển sinh đầu cấp, các phòng GD&ĐT, theo phân cấp quản lý, các cơ sở giáo dục tham mưu UBND cấp huyện, Sở GDĐT đề xuất nhu cầu đội ngũ; Sở hướng dẫn bố trí, sắp xếp đội ngũ trên cơ sở số lượng hiện có và kế hoạch biên chế đã được phê duyệt nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học cho các nhà trường; những trường thiếu giáo viên so với biên chế được giao đã tham mưu UBND cấp huyện, Sở bố trí giáo viên biệt phái hoặc bố trí kinh phí hợp đồng giáo viên để đảm bảo tỷ lệ giáo viên/lớp.

Đối với các đơn vị trực thuộc, đã có 05 hiệu trưởng, 20 phó hiệu trưởng bổ nhiệm lần đầu (trong đó, điều động và bổ nhiệm 03 HT, 06 PHT); bổ nhiệm lại 02 Hiệu trưởng, 04 Phó Hiệu trưởng (trong đó, điều động và bổ nhiệm lại 01 HT).

Thực hiện biệt phái 84 giáo viên THPT từ các đơn vị thừa đến đơn vị thiếu giáo viên. Cơ bản đã giải quyết được những bất cập về số lượng, cơ cấu bộ môn giữa các trường THPT, đặc biệt giải quyết được vấn đề thiếu giáo viên tại các trường vùng khó khăn, trong đó có nhiều đơn vị từ chỗ tỉ lệ giáo viên chỉ dưới 1,70 GV/lớp (tỉ lệ quy định 2,25), sau khi thực hiện biệt phái đã nâng tỉ lệ lên trên 2,1 GV/lớp. Hoàn thành bàn giao 33 viên chức y tế tại các đơn vị trực thuộc về Ngành Y tế quản lý.

Đối với UBND cấp huyện thực hiện tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học theo chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt. Đến nay đã có 10 huyện thực hiện xét tuyển đặc cách 57 giáo viên, gồm: Thị xã Kỳ Anh (6 GV tiểu học), huyện Kỳ Anh (8 GV tiểu học), Nghi Xuân (9 GV Tiểu học),Thạch Hà (4 GV tiểu học và 4 GV mầm non), Đức Thọ (3 GV tiểu học), Lộc Hà (01 GV tiểu học), Hương Sơn (2 GV mầm non), thành phố Hà Tĩnh (5 GV tiểu học, 4 GV mầm non);  Đức Thọ (3 GV tiểu học), Cẩm Xuyên (4 GV MN, 4 GV tiểu học). Triển khai thực hiện chủ trương biệt phái giáo viên ở các cấp học trong địa bàn huyện. Ngoài ra, UBND cấp huyện tiếp tục hợp đồng 910 giáo viên mầm non; đảm bảo ngân sách để chi trả đầy đủ, kịp thời cho giáo viên, nhân viên hợp đồng theo quy định. Các đơn vị bố trí cân đối giáo viên Văn hoá tiểu học hiện có trên địa bàn, đảm bảo tối thiểu 01 GV/lớp. Một số đơn vị cấp huyện hỗ trợ ngân sách cho các trường thiếu giáo viên được hợp đồng lao động; dạy thêm giờ hoặc biệt phái số giáo viên Tiếng Anh, Thể dục, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật dôi dư ở các trường THCS dạy tăng cường để đảm bảo kế hoạch dạy học của các trường tiểu học.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

          Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao nhận thức cho đội ngũ với các  nội dung liên quan của Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/12/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Trung ương Đảng, Chương trình hành động của UBND Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND; các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước, các chỉ thị, văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT về tăng cường quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo, đổi mới giáo dục, đổi mới quản lý, phát triển chương trình nhà trường, dạy học có thí nghiệm, thực hành...

Công tác đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng được quan tâm, học kỳ 1 đã tổ chức 37 lớp, 3225 lượt cán bộ, giáo viên cốt cán tham gia bồi dưỡng, tập huấn cho giáo viên cốt cán cho giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Trong đó, Ngành đã phối hợp với các trường đại học tổ chức bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp, tư vấn tâm lý cho giáo viên THPT; dạy học kỷ luật tích cực, kĩ năng sống, giáo dục môi trường và các vấn đề xã hội cho 16 lớp, 1556 lượt cán bộ, giáo viên. Tham mưu UBND tỉnh Đề án thi/xét thăng hạng và xếp lương theo hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo hạng III lên hạng II năm 2018.

-  Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách nhà giáo

Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục trong việc quyết định tổ chức bộ máy các tổ, tổ chức trực thuộc Đảng ủy/Chi ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và quy định chức năng, nhiệm vụ tương ứng; ban hành nội quy nhà trường; xây dựng kế hoạch phát triển chương trình giáo dục nhà trường; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục; thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ lương, thưởng, phụ cấp, thai sản,...

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/HĐND của HĐND tỉnh giao tinh giản biên chế; trong học kỳ 1, toàn ngành có 62 người nghỉ chế độ theo Nghị định 108, riêng các đơn vị trực thuộc có 03 người; Xét và nâng lương trước thời hạn cho 117 người cho các đơn vị trực thuộc.

- Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao

Ngành đã tham mưu xây dựng tiêu chuẩn quy định giáo viên nòng cốt cấp huyện, cấp tỉnh trình UBND tỉnh ban hành Quyết định.

Công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm,  tổ chức phát động đến tận các cơ sở giáo dục, toàn Ngành tiếp tục hưởng ứng tích cực phong trào thi đua Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” do Bộ GD&ĐT phát động; học kỳ 1, năm học 2018-2019 có 02 cán bộ, giáo viên được vinh danh nhân dịp 20/11/2018.

 (Phụ lục 2: Thống kê tình hình đội ngũ cuối học kỳ 1 năm học 2018-2019)

3. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tăng cường an ninh, an toàn trường học; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông

Ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 21/6/2018 thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Công văn số 1306/UBND-KGVX1 ngày 19/03/2018 triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; Công văn số 5424/UBND-KGVX ngày 10/9/2018 về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; Kế hoạch số 381/KH-UBND ngày 29/11/2018 thực hiện Đề án “xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh,...

Đến nay, các trường phổ thông thực hiện nghiêm túc: xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, kĩ năng sống cho học sinh; tiếp tục khai thác hiệu quả bộ tài liệu “Giáo dục văn hóa giao thông”, tích hợp trong các môn học liên quan và lồng ghép qua các hoạt động trải nghiệm; thông qua lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ hằng tuần nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh;

Văn hóa nhà trường được tập trung xây dựng gắn với việc “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Các câu lạc bộ học tập, văn nghệ, thể thao được nhân rộng trong các nhà trường góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện. Hoạt động thể thao trong các trường học có nhiều chuyển biến  tích cực; các trường học trong tỉnh đã triển khai cho học sinh toàn trường tập bài thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ và võ cổ truyền các ngày trong tuần.

Các nhà trường thành lập tổ tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, tư vấn tâm lí hỗ trợ học sinh (có 12 trường THPT thí điểm triển khai “Câu lạc bộ Tư vấn tâm lí”). Các hoạt động hỗ trợ học sinh khởi nghiệp được quan tâm, bước đầu có một số kết quả tốt. Tại cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp - SWIS 2018”  do Bộ GD&ĐT tổ chức với gần 200 sản phẩm dự thi, dự án “Sản xuất cao sim điều trị bỏng” do em Đinh Anh Tú (12A1- THPT Phúc Trạch thực hiện) đạt giải Nhì cuộc thi cấp quốc gia, được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen.

Công tác phối hợp với các ban, ngành trong việc giáo dục học sinh, sinh viên được Ngành quan tâm: Phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác Đoàn, Đội năm học 2018 - 2019; tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho gần 200 cán bộ, giáo viên chuyên trách công tác Đoàn, Đội trường học; Phối hợp Ban ATGT tỉnh cấp phát và hướng dẫn  sử dụng tài liệu văn hóa giao thông cho 130 người,.. Phối hợp tổ chức tuyên truyền về đảm bảo về ATGT ở các đơn vị, cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh với 2.822 buổi cho 543.773 cán bộ, viên chức, học sinh, phụ huynh.

Trong thời gian qua, tiếp tục xuất hiện nhiều tấm gương giáo viên và học sinh Hà Tĩnh có nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái và đạo đức trong sáng. Hội đồng TĐ-KT các cấp của Ngành đã kịp thời  tham mưu để biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng, đó là: 02 học sinh trường TH-THCS-THPT Đại học Hà Tĩnh, 01 học sinh trường THCS Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên “nhặt được của rơi trả người đánh mất”. Các tấm gương giáo viên và học sinh nêu trên đã được Bộ  trưởng Bộ GD&ĐT, Giám đốc Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục khen thưởng, động viên kịp thời tạo sức lan tỏa sâu rộng.

Công tác hướng nghiệp, phân luồng tiếp tục được quan tâm: Thông báo số 551/TB-BGDĐT ngày 29/7/2016 của Bộ GD&ĐT; Công văn số 4627/UBND-NC ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện thông báo kết luận của Bộ GDĐT. Hiện nay, toàn tỉnh có 4.288 học sinh học Bổ túc THPT Trung cấp nghề; có 2.123 học sinh học mô hình thí điểm THPT-TCN. Phối hợp Sở LĐTBXH tăng cường công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS,THPT; hướng dẫn, chỉ đạo triển khai mô hình đào tạo thí điểm THPT-TCN theo hướng nâng cao chất lượng thực hành nghề.

 

4. Nâng cao chất lượng giáo dục và dạy học ngoại ngữ

4.1. Nâng cao chất lượng giáo dục

- Giáo dục mầm non:

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GDMN. Chỉ đạo các địa phương tăng cường các điều kiện như đội ngũ, giáo viên, cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN theo quan điểm “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”Khuyến khích phát triển GDMN ngoài công lập, tăng cường các biện pháp quản lý và hỗ trợ các cơ sở GDMN ngoài công lập, chú trọng kiểm tra, giám sát hoạt động đối với các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.  

Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ có nhiều chuyển biến tốt: Tỷ lệ huy động: trẻ mẫu giáo là 94,88% (trẻ 5 tuổi chiếm 99,98%). Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân mẫu giáo: tỷ lệ 5.4%, số trẻ suy dinh dưỡng thấp còi mẫu giáo 6.9 %. Quan tâm giáo dục trẻ tự kỉ, trẻ khuyết tật học hòa nhập, trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Môi trường giáo dục được thay đổi theo chủ đề, thời điểm, chú trọng đến phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực giáo dục, kích thích trẻ tham gia hoạt động trải nghiệm, khám phá.

Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi có 13/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn (262/262 đơn vị cấp xã đạt).

- Giáo dục tiểu học:

Tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng các thành tố tích cực của mô hình trường học mới; chỉ đạo các nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng tổ chức cho học sinh tự học, chú trọng phát triển năng lực, phẩm chất người học bằng các giải pháp như: Tiếp tục thực hiện dạy học Tiếng Việt 1 theo tài liệu Công nghệ giáo dục; phương pháp “Bàn tay nặn bột”; dạy Mĩ thuật theo phương pháp mới; Áp dụng các thành tố tích cực của Mô hình trường học mới.

Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là chất lượng học sinh lớp 1, lớp 2 và chất lượng chữ viết của học sinh. Chú trọng GDKNS cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục.Khuyến khích các nhà trường tổ chức các sân chơi trí tuệ, tăng cường hoạt động thư viện trường học và tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

Công tác xây dựng thư viện trường học và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường có nhiều đột phá, thu hút được sự quan tâm, đầu tư của nhiều cá và tổ chức. Nhiều đơn vị đã có cách làm sáng tạo trong việc huy động nguồn sách từ các lực lượng xã hội như: Thạch Hà, Nghi Xuân, Lộc Hà; Nhiều em đạt thành tích cao trong các sân chơi cấp Quốc gia như: Ý tưởng trẻ thơ (có 02 sản phẩm lọt vào tốp 30 sản phẩm dự chung khảo toàn quốc; có 06 em đạt giải trong Cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Anh; 02 em đạt giải Cây bút tuổi hồng; 03 em đạt giải trong Cuộc thi Tri thức trẻ vì giáo dục năm 2018,…). Tiêu biểu cho phong trào này là các đơn vị: Nghi Xuân, Thạch Hà, TP Hà Tĩnh, Đức Thọ.

Phổ cập giáo dục tiểu học có 13/13 đơn vị cấp huyện đạt mức 3 (có 259/262 đơn vị cấp xã đạt mức 3; 3 đơn vị cấp xã đạt mức 2 (xã Kỳ Thịnh TX Kỳ Anh, xã Kỳ Tây huyện Kỳ Anh và xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà).

       (Phụ lục 3: Chất lượng đại trà của học sinh tiểu học).

         - Giáo dục trung học:

Các đơn vị đã chủ động xây dựng Kế hoạch giáo dục và được phòng GD&ĐT phê duyệt đối với các trường THCS và Sở GD&ĐT phê duyệt đối với các trường THPT và thực hiện kịp thời từ đầu năm học. Kế hoạch giáo dục được xây dựng bám sát hướng dẫn (xác định rõ mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu và từng giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của các địa phương), theo định hướng phát triển năng lực người học cho tất cả các bộ môn.

Các nhà trường đã tổ chức rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa hiện hành, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu, vv... 

Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức dạy học, tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường. Các đơn vị đã  tích cực trong việc đa dạng hóa hình thức dạy học như: tổ chức các Câu lạc bộ Văn học, Toán học, Tiếng Anh; tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo thông qua các chương trình ngoại khóa, tham quan các dự án cộng đồng, các Khu lưu niệm, địa chỉ cách mạng, các hoạt động giao lưu, sinh hoạt tập thể, giáo dục nhà trường gn vi cơ sở sn xut, kinh doanh tại địa phương,…

Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học được đông đảo học sinh hưởng ứng và tham gia tích cực. Sau hơn 4 tháng tổ chức cuộc thi từ các cấp cơ sở, trải qua quá trình chấm, lựa chọn. Ban tổ chức cấp tỉnh đã chọn ra 144 dự án vào vòng chung kết, với 51 dự án của 13 phòng GD&ĐT, 93 dự án của các trường THPT. Trong đó, 50 dự án thuộc lĩnh vực khoa học xã hội hành vi; 65 dự án thuộc lĩnh vực vật lý năng lượng; 23 dự án sinh hóa và 6 dự án phần mềm hệ thống. Kết quả Ban tổ chức  cấp tỉnh đã trao giải cho 85 sản phẩm, trong đó có 8 giải nhất, 17 giải nhì, 26 giải ba và 34 giải tư lựa chọn 06 dự án tham gia vòng thi cấp quốc gia.

Tăng cường ứng dụng các đề tài, sáng kiến vào quản lý và dạy học, tiếp tục đổi mới tổ chức chấm chọn các đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm. Năm học 2018-2019  đối với các đơn vị trực thuộc có 356 SKKN được gửi về Sở đề xuất đánh giá, kết quả có 246 SKKN đạt, tỉ lệ 69,1% trong đó có 103 SKKN được bảo lưu.

Phổ cập giáo dục THCS có 08/13 đơn vị cấp huyện đạt mức độ 2; 05 đơn vị đạt mức 3: (TX Kỳ Anh, H. Can Lộc, TP Hà Tĩnh, H. Nghi Xuân, H. Thạch Hà);  (30/262 đơn vị cấp xã đạt mức độ 2, 232/262 đơn vị đạt cấp xã đạt mức 3).

 (Phụ lục 4, 5: Chất lượng đại trà học sinh THCS và THPT)

- Giáo dục thường xuyên

Công tác xây dựng xã hội học tập từng bước phát huy hiệu quả. Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh chỉ đạo cơ sở tổ chức sơ kết cấp huyện và tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đề án 281 của Chính phủ về: “Xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập". Sau 3 năm triển khai đại trà đề án 281, đến nay, nhận thức về “xây dựng xã hội học tập” và “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng” trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và nhân dân đã có chuyển biến tích cực. Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tiến hành khảo sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động của tất cả các trung tâm học tập cộng đồng.

          Các địa phương, đơn vị có nhiều hoạt động thiết thực Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018, với chủ đề: “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân”.

Các cơ sở đào tạo có hệ Bổ túc THPT đã tăng cường công tác quản lý, chú trọng yêu cầu thực hiện nề nếp,  kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học viên. Thực hiện tốt quy chế chuyên môn để nâng cao chất lượng giảng dạy.

Công tác chỉ đạo bồi dưỡng thường xuyên; quản lý, cấp phép hoạt động của các cơ sở GDTX được chấn chỉnh, đi vào nề nếp. Hoạt động của các cơ sở GDTX, trung tâm ngoại ngữ, tin học, các đơn vị tư vấn du học trên toàn tỉnh được thực hiện đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

Công tác xóa mù chữ tiếp tục được giữ vững, toàn tỉnh có 13/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn mức 2 (có 262/262 đơn vị cấp xã đạt chuẩn mức 2).

 (Phụ lục 6:Chất lượng đại trà học sinh Bổ túc THPT )

4.2. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ và hợp tác quốc tế   

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh về Triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong các trường mầm non, phổ thông Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2025. Ngành đã chủ triển khai tổ chức Hội nghị Nâng cao chất lượng tiếng Anh cấp Trung học Phổ thông để xây dựng kế hoạch tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh trường THPT.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4627/UBND-NC ngày 12/9/2016 về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ GDĐT tại buổi làm việc về phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Tĩnh, năm học 2018-2019, Sở chỉ đạo tiếp tục thí điểm dạy học tiếng Anh theo năng lực cho học sinh ở các trường THPT. Có 35 trường đã triển khai dạy thí điểm tiếng Anh theo năng lực thực tế của học sinh. Lớp 10 có 6.984/15.221 học sinh (tỷ lệ 45,9%); lớp 11 có 3.679/13.832 học sinh (tỷ lệ 26,6%) và lớp 12 có 502/14.652 học sinh (tỷ lệ 3,4%) tham gia học tiếng Anh theo năng lực.

Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế đặc biệt là hợp tác đào tạo với Lào. Toàn tỉnh có 2830 học sinh, sinh viên Lào học tập tại các trường trên địa bàn toàn tỉnh. Hoàn thành thủ tục cho 03 cán bộ, học sinh đi học tập tại Lào theo Quyết định số 2545/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học

Toàn Ngành tiếp tục triển thực hiện Kế hoạch số 374/KH-UBND ngày 22/11/2017 để triển khai thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy-học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020và thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Bộ và Sở theo Văn bản số 1539/SGDĐT-VP ngày 05/10/2018.

Triển khai ứng dụng quản lí hồ sơ điện tử : đến nay các trường đã sử dụng sổ điểm điện tử; một số trường THPT đã ứng dụng phiếu báo giảng điện tử. Nhiều trường học trong toàn tỉnh ứng dụng phần mềm quản lý nhà trường để quản lý hồ sơ, điểm và kết quả xếp loại học sinh; cán bộ, giáo viên tích cực sử dụng phần mềm “Trường học kết nối” trong sinh hoạt chuyên môn trực tuyến; xây dựng các chuyên đề dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn và quản lí hoạt động chuyên môn qua mạng.

Phối hợp với Viettel Hà Tĩnh trang bị miễn phí đường truyền kết nối cáp quang đến 100% các trường học. Thiết kế Cổng thông tin điện tử (Hatinh.edu.vn) đảm bảo theo đúng quy định của tỉnh; thực hiện kết nối giữa Cổng thông tin điện tử của Sở với các website của các trường học trong toàn Ngành. Triển khai nhập dữ liệu học sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2005 về trước để số hóa. Triển khai xây dựng phòng họp trực tuyến tại 14 điểm cầu trong toàn tỉnh đến 13 huyện thị xã và thành phố. Triển khai thực hiện thí điểm phần mềm bài giảng điện tử E.learning và phần mềm quản lý  đề thi trực tuyến cho các trường tiểu học, THCS, THPT trên toàn tỉnh.

6. Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục gắn với công tác xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

Chỉ đạo tăng cường quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học nhất là công trình vệ sinh các cơ sở giáo dục. Chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia với công tác xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trên toàn tỉnh nên chất lượng cơ sở vật chất các trường học ngày càng khang trang và bền vững.

Phong trào toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh được các cơ sở giáo dục, cán bộ giáo viên, nhân viên toàn ngành quan tâm hưởng ứng bằng các hành động, việc làm thiết thực như: tham gia đỡ đầu các xã, phường, thôn xóm và khối phố; ra quân trông cây, làm vệ sinh môi trường; hiến đất mở đường, đăng ký làm vườn mẫu,…

 Kết quả xây dựng nông thôn mới đến tháng 12/2018:

+ Tiêu chí 5 có 177/230 (76,9%) xã đạt;

+ Tiêu chí 14.1&14.2 có 230/230 (100%) xã đạt.

          - Đối với 39 xã đề nghị tỉnh thẩm định đánh giá đề xuất công nhận đợt 3 năm 2018.

          + Tiêu chí 5:có 38/39 (97,6%) xã đạt

          + Tiêu chí 14.1&14.2: 39/39 (97,5%) xã đạt;

Cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư xây dựng theo hướng kiên cố và chuẩn hóa, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đi vào chiều sâu về chất lượng các tiêu chí; số lượng trường chuẩn quốc gia tiếp tục tăng, toàn tỉnh có 541  trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn (tỷ lệ 74,7%), trong đó mầm non 181 trường (66,0%), tiểu học 208 (82,2%), THCS 120 (79,0%), THPT 32 (71%).  Trong đó, học kỳ 1 năm học 2018-2019 có 14 trường mầm non (13 trường mức độ 1 và 01 trường mức độ 2) được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn quốc gia.

 (Phụ lục 7: Kết quả xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia)

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

7.1. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong Ngành

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1515/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC cấp tỉnh của Ngành GD&ĐT gồm có 60 thủ tục và triển khai thực hiện tại Trung tâm hành chính công của tỉnh kể từ tháng 5/2018 và công bố TTHC cấp huyện của Ngành GD&ĐT gồm có 36 thủ tục. 100% TTHC được niêm yết công khai tại Trung tâm hành chính công của tỉnh; 100% TTHC được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ngành tại một mục riêng (Hatinh.edu.vn), trong đó 100% thủ tục là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; có 21TTHC là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (tỷ lệ 35%); có 4 TTHC là dịch vụ công trực tuyến mực độ 4 (tỷ lệ 6,7%) Cổng thông tin điện tử của Sở đã tạo link với Phần mềm Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi giao dịch.

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với hiệu quả công việc được giao. Tuyên truyền tấm gương nhà giáo, học sinh tiêu biểu và kết quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Học kỳ 1, năm học 2018-2019 có nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng khác.

7.2. Tăng cường công tác thanh tra

Kế hoạch thanh tra tập trung vào thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, xây dựng và thực hiện dân chủ trường học. Công tác kiểm tra nội bộ của các cơ sở giáo dục tiếp tục được coi trọng. Các phòng GD&ĐT đã tích cực tham mưu UBND cấp huyện làm tốt công tác thanh tra giáo dục tại các địa phương; chủ động trong việc xây dựng kế hoạch kiểm tra và đã thực hiện được nhiều cuộc kiểm tra theo tinh thần tập trung kiểm tra công tác quản lý các cơ sở giáo dục.

  Thanh tra hành chính, chuyên ngành, trách nhiệm người đứng đầu 2 trường THPT, 2 phòng GDĐT; 3 trung tâm ngoai ngữ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đầu năm học, dạy thêm, học thêm, thu chi đầu năm tại 06 trường THPT, 05 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 4 trường THCS. Qua công tác thanh kiểm tra, đã phát hiện sai phạm và bất cập trong công tác quản lý của các cơ sở giáo dục, kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục các sai phạm tại các đơn vị được thanh kiểm tra và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý các sai phạm. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng chức năng, thẩm quyền, không để tồn đọng, không có đơn thư khiếu kiện nhiều lần.

7.3. Thực hiện tốt công tác Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

- Công tác khảo thí

Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác khảo thí theo quy định, tổ chức các kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, kết quả cụ thể như sau:

+ Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2019:

Trong các ngày 13 đến 15/01 tại trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã diễn ra kỳ thi chọn HSG quốc gia, Hội đồng thi tại Hà Tĩnh 10 đội tuyển với  99 em (môn Hóa 9 em, các môn còn lại 10 em) trong đó có 91 em trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, 8 em ở các trường THPT không chuyên: THPT Hương Khê 3 em, THPT Cẩm Xuyên 2 em, THPT Nguyễn Huệ 1 em, THPT Đồng Lộc 1 em, THPT Hà Huy Tập 1 em.

+ Kỳ thi chọn HSG tỉnh lớp 12

Tổng số học sinh tham gia dự thi 937 trong đó có 554 em đạt giải (giải nhất 28 em, giải nhì 135 em, giải ba 193, giải khuyến khích 198.

+ Kỳ thi chọn HSG tỉnh lớp 9 vào ngày 21/01 tổ chức tại 2 địa điểm thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh (gồm 2 phần: phần thi cá nhân và phần thi đồng đội). Kết quả phần thi cá nhân: Tổng số học sinh tham gia dự thi 1031 trong đó có 659 em đạt giải (giải nhất 53 em, giải nhì 156 em, giải ba 239, giải khuyến khích 211.

- Công tác kiểm định chất lượng giáo dục: Xây dựng kế hoạch kiểm định phù hợp với tình hình địa phương và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

Thực hiện đánh giá ngoài 36 trường: Tiểu học 17 trường (16 trường cấp độ 3 và 01 cấp độ 2), THCS 8 trường cấp độ 3, Mầm non 11 trường (9 trường cấp độ 3 và 02 trường cấp độ 1).

Triển khai Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT, 18/2018/TT-BGDĐT và 19/2018/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT Ban hành quy định về Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia đến các phòng GDĐT và các trường THPT.

8. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục

Chủ động xây dựng kế hoạch truyền thông năm học 2018-2019, hướng đối tượng truyền thông đến tận cán bộ, giáo viên, học sinh sinh viên toàn ngành và người dân và toàn xã hội. Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về các hoạt động của Ngành. Quan tâm chia sẻ thông tin về tình hình giáo dục với Hội đồng nhân dân, lãnh đạo địa phương và Sở. Định kỳ xuất bản cuốn “Bản tin Giáo dục Hà Tĩnh” có chất lượng khá tốt.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

1. Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục

Việc xây dựng Đề án sắp xếp hệ thống trường mầm non và phổ thông  còn chậm so với quy định, một số địa phương xây dựng chỉ tiêu chưa phù hợp chỉ tiêu của Nghị quyết.

 2. Nâng cao chất lượng đội ngũ

Đội ngũ giáo viên không cân đối giữa các ngành học, cấp học; so với biên chế được giao năm 2018 bậc học mầm non thiếu 119 giáo viên, cấp tiểu học thiếu 117 giáo viên, trong khi cấp THCS thừa 200 giáo viên. Việc sắp xếp bố trí còn bất hợp lý, không đồng đều giữa các địa phương, có địa phương thừa nhiều giáo viên trong khi có địa phương lại thiếu giáo viên khá nhiều. Giáo viên ốm đau lâu dài chưa có hướng giải quyết. Một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên còn hạn chế về nhận thức, phẩm chất, đạo đức, lối sống. Cá biệt vẫn còn cán bộ, giáo viên vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo .

Công tác phối hợp với sở, ngành, địa phương tham mưu tỉnh giải quyết bất cập về đội ngũ các bậc học, cấp học chưa hiệu quả; việc xét tuyển giáo viên mầm non, tiểu học theo chỉ tiêu tỉnh giao còn chậm; đối với các cấp học THCS chưa thực hiện được biệt phái giáo viên từ địa phương này đến địa phương khác.

Công tác tham mưu, tổ chức thực hiện việc biệt phái, thuyên chuyển giáo viên cấp THPT còn có một số hạn chế, bất cập tạo dư luận không tốt.

3. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; tăng cường an ninh, an toàn trường học; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông

Công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật; giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức nên hiệu quả chưa cao. Một bộ phận học sinh sống thiếu động cơ học tập nhất là ở bậc trung học; học sinh thiếu các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phòng chống tai nạn, đuối nước; vẫn còn tình trạng học sinh vi phạm pháp luật, vi phạm an toàn giao thông.

Tỉ lệ học sinh có thẻ bảo hiểm y tế vẫn còn thấp, tại thời điểm 24/01/2019, 

tỉ lệ bao phủ thẻ bảo hiểm học sinh khối trường trực thuộc phòng GDĐT đạt 76%, các trường  THPT đạt 81%.

Việc theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng của học sinh, đặc biệt là trên môi trường mạng gặp nhiều khó khăn; chưa thiết lập được mạng lưới kết nối thông tin tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng học sinh toàn ngành.

Việc phối hợp giữa các trường phổ thông với các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất... trong việc hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh THCS, THPT chưa thực sự hiệu quả. Trong quá trình triển khai, thực hiện thí điểm THPT-TCN (theo Thông báo số 551/TB-BGDĐT ngày 29/7/2016 của Bộ GD&ĐT), việc phối hợp với sở Lao động Thương bình và Xã hội chưa tốt, do đó chưa kiểm soát được chỉ tiêu về tuyển sinh đào tạo dẫn đến số lượng học sinh tham gia vượt quá quy mô nên chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu…

4. Công tác nâng cao chất lượng giáo dục và dạy học ngoại ngữ

- Giáo dục mầm non:

Một số địa phương còn thiếu các điều kiện để thực hiện tốt chăm sóc, giáo dục (thiếu CSVC, GV) chưa đáp ứng tối đa nhu cầu đến trường lớp của trẻ, do đó tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ còn thấp, nhiều nhóm lớp quá số lượng trẻ theo quy định. Việc thực hiện giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật chưa cập nhật được hồ sơ làm minh chứng đầy đủ.

- Giáo dục phổ thông:

Một số đơn vị chưa quan tâm đến việc xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất nên nhiều hạng mục, công trình xuống cấp; phòng thí nghiệm, thực hành, thư viện trường học chưa đảm bảo.

Việc chỉ đạo, hướng dẫn điều chỉnh nội dung, chương trình dạy học cấp THCS vẫn còn chừng mực, chưa đáp ứng được yêu cầu; một số đơn vị tổ chức dạy thêm học thêm chưa đảm bảo theo quy định (dạy học chưa phân hóa đối tượng, chưa đáp ứng được yêu cầu của các đối tượng học sinh); một số đơn vị việc dạy thêm ngoài nhà trường chưa thực hiện theo đúng quy định, vẫn còn dư luận không tốt về vấn đề này.

Một số đơn vị giáo dục sinh hoạt chuyên môn còn hình thức, còn nặng về sự vụ hành chính; trao đổi chuyên môn trên trang“Trường học kết nối” đang còn hình thức, chiếu lệ.

  • Giáo dục thường xuyên:

Hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ còn hạn chế, nhiều trung tâm còn rất bị động, lúng túng trong nội dung, chương trình mở lớp, trong mối quan hệ phối hợp; cơ cấu tổ chức bộ máy, biệt phái giáo viên, kinh phí còn nhiều bất cập.

Chất lượng giảng dạy, giáo dục ở một số cơ sở đào tạo có hệ bổ túc THPT còn hạn chế, thiếu giáo viên và trang thiết bị thí nghiệm. Việc đổi mới phương pháp dạy học và các hoạt động chuyên môn chuyển biến chậm, chưa mạnh dạn chủ động trong việc xây dựng chương trình để phù hợp với đối tượng học sinh

- Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh và hợp tác quốc tế.

Việc triển khai dạy học ngoại ngữ ở các trường tiểu học còn bất cập, thiếu đồng bộ, có trường có các lớp thực hiện theo chương trình mới 4 tiết/ tuần,có trường có các lớp chỉ dạy được từ 2 - 3 tiết/tuần cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5.

Việc đầu tư trang bị cơ sở vật chất và thiết bị thiết yếu; lựa chọn, khai thác, sử dụng học liệu phục vụ dạy và học ngoại ngữ; ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác trang thiết bị trong dạy học ngoại ngữ cho các cấp học đã được các địa phương quan tâm nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu.

Hợp tác quốc tế chủ yếu với Lào và Thái Lan; việc mở rộng quan hệ hợp tác với các nước có nền giáo dục phát triển trong khu vực và trên thế giới còn hạn chế.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học

Một số cơ sở giáo dục chưa quan tâm đúng mức việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học và kiểm tra, đánh giá; hạ tầng và trang thiết bị công nghệ thông tin thiếu đồng bộ, nhiều nơi còn hạn chế cả về số lượng, chất lượng .

Hiện vẫn còn nhiều phần mềm quản lý, chưa đồng bộ nên gây khó khăn cho các cơ sở giáo dục. Việc ứng dụng các phần mềm chuyên ngành vào hỗ trợ dạy và học trong nhà trường còn hạn chế; việc tích hợp và khai thác dữ liệu dùng chung chưa được thực hiện tốt; hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin quản lý và dạy học chưa cao.

6. Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục gắn với công tác xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

Chưa có kế hoạch tổng thể xây dựng cơ sở vật chất trường học, việc bố trí vốn đầu tư còn dàn trải. Công tác quy hoạch chi tiết một số trường học chưa được quan tâm nên bố trí các công trình chưa thật sự phù hợp. Tình trạng công trình vệ sinh chưa đáp ứng yêu cầu còn nhiều (thiếu về diện tích, chất lượng công trình, nguồn nước,…). Công tác xã hội hóa để bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất ở các cơ sở giáo dục còn lúng túng, chậm triển khai.

7. Công tác nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

- Công tác cải cách hành chính

Nhiều đơn vị còn chưa công khai thủ tục hành chính trên trang website của mình, hoặc không kết nối các thủ tục hành chính liên quan đến trang website của đơn vị để phụ huynh, học sinh và người dân thuận lợi trong việc thực hiện.

  • Công tác thanh tra

Việc triển khai công tác thanh tra còn chậm, chất lượng các kiến nghị chưa cao. Công tác kiểm tra, xử phạt hành chính về lĩnh vực giáo dục thực hiện chưa quyết liệt, kết quả còn hạn chế.

  • Công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Nhiều cơ sở giáo dục cồn thiếu công khai chất lượng giáo dục, các giải pháp cải thiện chất lượng vẫn còn khó khăn, hạn chế.

8. Công tác truyển thông

Sự chủ động trong xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông chưa đồng đều trong các cơ sở giáo dục; công tác xử lý thông tin phản hồi chưa kịp thời; vai trò của bộ phận truyền thông các cơ sở giáo dục chưa thể hiện rõ nét.

Việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền và nhân rộng các gương người tốt, việc tốt có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy và học của một số cơ sở giáo dục còn hạn chế, chưa kịp thời.

III. Đánh giá chung

  1. Kết quả nổi bật

          Học kỳ 1, năm học 2018 - 2019, toàn ngành đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp cơ bản theo Chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm năm học của Bộ GD&ĐT, triển khai thực hiện Nghị quyết 96 của HĐND tỉnh  bước đầu có những tín hiệu tốt và đạt được một số kết quả nổi bật:

- Bảo đảm đúng tiến độ thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục đề ra.

- Nền nếp, kỷ cương, an toàn toàn trường học được giữ vững; công tác thu chi trong các nhà trường thực hiện đúng quy định.

- Môi trường giáo dục ở các cơ sở giáo dục được cải thiện theo hướng tạo cơ hội cho học sinh tích cực khám phá, trải nghiệm và sáng tạo, phù hợp với lứa tuổi. Xuất hiện nhiều tấm gương giáo viên và học sinh Hà Tĩnh có nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái và đạo đức trong sáng.

- Hệ thống trường tư thục tiếp tục phát triển, tăng 5 trường  (01 trường phổ thông và 4 trường mầm non).

- Chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ bền vững và đi vào chiều sâu.

          - Ứng dụng CNTT  vào công tác quản lý dạy học được đẩy mạnh.

  1. Tồn tại. hạn chế

- Các đơn vị chậm trong việc xây dựng Đề án sắp xếp hệ thống trường mầm non và phổ thông.

- Đội ngũ ở các cấp học vẫn còn bất cấp, thiếu đồng bộ, tình trạng thừa thiếu giữa các đơn vị, vùng miền chậm khắc phục. Một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên ý thức trách nhiệm, năng lực còn hạn chế. Cá biệt vẫn còn cán bộ, giáo viên vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

- Cơ sở vật chất ở một số trường vần còn tình trạng thiếu phòng học, phòng chức năng, công trình vệ sinh xuống cấp và không đảm bảo diện tích.

- Công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học và đổi mới giáo dục ở một số đơn vị chưa được cải thiện.

- Công tác xã hội hóa, để huy động các nguồn lực đầu tư  nâng cấp, xây dựng các trường học còn hạn chế, khó khăn.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC KỲ 2

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ GD&ĐT và Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm học 2018-2019 đã đề ra, toàn Ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục sắp xếp hệ thống trường mầm non và phổ thông

Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp các trường mầm non và phổ thông các địa phương, đơn vị chuẩn bị các điều kiện để tổ chức sắp các trương học theo đúng tinh thần đề ra.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

Các phòng GD&ĐT tham mưu các địa phương khẩn trương tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học theo chỉ tiêu được UBND tỉnh phê duyệt.

Tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; Xây dựng đội ngũ giáo viên nòng cốt ở các nhà trường, cấp huyện và cấp tỉnh để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Bộ GD&ĐT về đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo Chuẩn.

Thực hiện nghiêm túc đánh giá, phân loại cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn; việc bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục căn cứ năng lực quản lý, lãnh đạo và đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với nhà giáo.  

Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm đạo đức nhà giáo.

3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

- Các cơ sở giáo dục mầm non tiếp tục thực hiện chương trình GDMN theo quan điểm “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” phát triển chương trình linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế trường lớp, đội ngũ giáo viên, văn hóa địa phương, tăng cường các hoạt động vui chơi trải nghiệm phù hợp với độ tuổi, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ; chương trình hỗ trợ, giáo dục cha mẹ trẻ kiến thức, kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ; xây dựng, triển khai các mô hình phối hợp gia đình - nhà trường - cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ; tiếp tục thực hiện hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên ở các nhóm lớp độc lập tư thục.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đổi mới giáo dục; nâng cao chất lượng dạy học thực hành, thí nghiệm, dạy học ngoại ngữ. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, kỹ năng sống, các hoạt động trải nghiệm, ngoại khoá cho học sinh; tăng cường an ninh, an toàn trường học, xây dựng văn hóa học đường và môi trường giáo dục nhà trường lành mạnh.

- Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, nhất là các lớp cuối cấp.

- Nâng cao chất lượng công tác phân luồng, hướng nghiệp và mô hình thí điểm học THPT - Trung cấp nghề. Kiểm soát chặt chẽ công tác tư vấn du học, liên thông, liên kết đào tạo và hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ - tin học.

.4. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ

Tăng cường truyền thông về dạy và học ngoại ngữ nhằm cung cấp thông tin kịp thời đến toàn xã hội, đặc biệt là giáo viên, học sinh, và cán bộ quản lý giáo dục.

Chú trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc dạy và học ngoại ngữ ở các nhà trường. Tiếp tục tổ chức thí điểm dạy học tiếng Anh theo năng lực cho học sinh ở các trường THPT và mở rộng ở các cấp học khác. Bổ sung các điều kiện dạy và học ngoại ngữ theo hướng ứng dụng CNTT.

Khuyến khích các cơ sở giáo dục mời giáo viên tiếng Anh có trình độ, kinh nghiệm trao đổi, tập huấn, giảng dạy cho cán bộ giáo viên và học sinh.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; nâng cao chất lượng việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động quản lý, điều hành của Sở GDĐT, các phòng GDĐT và các cơ sở giáo dục.  

6. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo

Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện có của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; trên cơ sở đó, các địa phương có kế hoạch, lộ trình xây dựng, sửa chữa, cải tạo các hạng mục công trình ưu tiên như: phòng học, bàn ghế, nhà vệ sinh, công trình nước sạch,..

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

Chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp trong các hoạt động giáo dục, quán triệt thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức nhà giáo, dân chủ cơ sở và nề nếp nhà trường;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý giáo dục; phối hợp thanh tra cấp huyện trong công tác thanh tra giáo dục.

Tăng cường công tác Kiểm định chất lượng giáo dục gắn với thẩm định đánh giá, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Tổ chức tốt các kỳ thi, cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia đảm bảo nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế.

8. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục

Huy động, tạo điều kiện để các nhân, tổ chức đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục; khuyến khích thành lập các trường mầm mon và phổ thông tư thục. Tăng cường công tác xã hội hóa nhằm nâng cấp, tu sử cơ sở vật chất trường học đáp ứng yêu cầu.

9. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo

Tập trung truyền thông việc triển khai thực hiện Nghị quyết 96 của HĐND tỉnh; công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo chất lượng triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Đẩy mạnh truyền thông về các tấm gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến, làm tốt công tác thi đua khen thưởng./.

 

 

Nơi nhận:                                                                  

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Ban Văn hóa HĐND tỉnh;

- Giám đốc, các Phó Giám đốc;

- TT Hội Cựu giáo chức tỉnh (để phối hợp);

- UBND cấp huyện (để phối hợp);

- Các phòng, ban thuộc Sở;

- Các phòng GD&ĐT huyện, TX, TP;

- Các đơn vị trực thuộc Sở;

- Các đơn vị có đào tạo Bổ túc THPT;

- Cổng TTĐT, TD Office của Sở;

- Lưu: VT, VP.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO