Sở Giáo dục và Đào tạo
Email:vanphong.sohatinh@moet.edu.vn
Điện thoại:(039)3856743
Số fax:(039)3853324
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
BAN GIÁM ĐỐC
Email:Giamdoc.SoHaTinh@moet.edu.vn
1 Trần Trung Dũng
Điện thoại:0934288588
NR:3857968, CQ:3693489
Email: ttdung.sgdht@gmail.com
Giám đốc
Nhà giáo Ưu tú
Trần Trung Dũng
2 Nguyễn Quốc Anh
Điện thoại:0912184918
3565565
Email: quocanhka@gmail.com
Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Anh
3 Nguyễn Xuân Trường
Điện thoại:0912.341.889
0393.608.899
Email: xuantruong08@gmail.com
Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Trường
4 Nguyễn Thị Hải Lý
Điện thoại:0912516233
NR:3841162, CQ:3881767
Email: nthl.sgdht@gmail.com
Phó Giám đốc Nguyễn Thị Hải Lý
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC
Email:Congdoan.SoHaTinh@moet.edu.vn
5 Nguyễn Thị Nhung Quyên
Điện thoại:0947989668
NR:3855749, CQ:3852542
Email: nhungquyen73ht@gmail.com
Chủ tịch CĐGD Nguyễn Thị Nhung Quyên
6 Nguyễn Hồng Sinh
Điện thoại:0943268585
0393690046
Email: Hongsinh77@gmail.com
Thường trực CĐGD Nguyễn Hồng Sinh
7 Nguyễn Thị Bình
Điện thoại:0943369839
3582542
Email: cdgiaoductinhht@gmail.com
Chuyên trách Công đoàn Nguyễn Thị Bình
PHÒNG CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG
8 Nguyễn Thanh Nhàn
Điện thoại:0912136059
02393.859178
Email: nhan.sgdht@gmail.com
Trưởng phòng Nguyễn Thanh Nhàn
9 Nguyễn Thị Diệu Thúy
Điện thoại:0918613336
Email: thuysgdht@gmail.com
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Diệu Thúy
10 Nguyễn Thanh Liêm
Điện thoại:0912182183
Email: thanhliemsht@gmail.com
Chuyên viên Nguyễn Thanh Liêm
PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON
Email:phonggdmn.sohatinh@moet.edu.vn
11 Lưu Thị Phương
Điện thoại:0934289119
3881820
Email: uuphuongphuong@gmail.com
Trưởng phòng
Nhà giáo ưu tú
Lưu Thị Phương
12 Hoàng Thị Phúc
Điện thoại:0983364294
NR:3845032, CQ:3882389
Email: HtPhuc.SoHaTinh@moet.edu.vn
Phó Trưởng phòng Hoàng Thị Phúc
13 Đoàn Thị Lê Hoa
Điện thoại:0912315826
NR:3856970, CQ:3850275
Email: DtHoa.SoHaTinh@moet.edu.vn
Chuyên viên Đoàn Thị Lê Hoa
14 Nguyễn Thị Huyền
Điện thoại:0912341827
NR:3858395, CQ:3881820
Email: NtHuyen.SoHaTinh@moet.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Huyền
15 Lê Thị Thanh Hương
Điện thoại:0973368129
3881820
Email: thanhhuongpgdcx@gmail.com
Chuyên viên Lê Thị Thanh Hương
PHÒNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Email:PhongGDTrH.SoHaTinh@moet.edu.vn
16 Nguyễn Ngọc Lạc
Điện thoại:0913294188
3857637
Email: ngoclacht@gmail.com
Trưởng phòng Nguyễn Ngọc Lạc
17 Trần Hậu Trung
Điện thoại:0912341886
CQ:3857638
Email: Hautrungth@gmail.com
Phó Trưởng phòng Trần Hậu Trung
18 Trần Xuân Bình
Điện thoại:0943232358
NR:3857444, CQ:3852541
Email: tranxuanbinh@hatinh.edu.vn
Phó Trưởng phòng
Chỉ đạo bộ môn Tin học và Lĩnh vực CNTT
Trần Xuân Bình
19 Trần Hậu Tú
Điện thoại:0912337778
3851550
Email: tranhautu78@gmail.com
Phó Trưởng phòng
Chỉ đạo bộ môn Địa lí
Trần Hậu Tú
20 Phan Duy Nghĩa
Điện thoại:0912341875
3857638
Email: nghiahiep102@gmail.com
Chuyên viên Phan Duy Nghĩa
21 Trần Giang Nam
Điện thoại:0912483248
Email: Trangiangnam@hatinh.edu.vn
Chuyên viên Tiếng Anh Trần Giang Nam
22 Từ Hữu Sơn
Điện thoại:01699.828.725
Email: tuhuuson@gmail.com
Chuyên viên bộ môn Toán Từ Hữu Sơn
23 Phan Thanh Hà
Điện thoại:0979866886
3892600
Email: phanha7777@yahoo.com
Chuyên viên Phan Thanh Hà
24 Nguyễn Thanh Hải
Điện thoại:0912.51.6006
Email: nguyenthanhhai@hatinh.edu.vn
Chuyên viên bộ môn Hóa Học Nguyễn Thanh Hải
25 Đậu Quang Hồng
Điện thoại:0988841482
Email: quanghong9999@yahoo.com.vn
Chuyên viên bộ môn Ngữ văn Đậu Quang Hồng
26 Bùi Sỹ Hoàng
Điện thoại:0915364223
Email: hoangqpan@gmail.com
Chuyên viên biệt phái Quốc phòng Bùi Sỹ Hoàng
27 Võ Kinh Thụ
Điện thoại:0978958982
Chuyên viên Võ Kinh Thụ
PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CHUYÊN NGHIỆP
Email:PhongGDTX.SoHaTinh@moet.edu.vn
28 Đặng Thị Quỳnh Diệp
Điện thoại:0912085603
3892827
Email: quynhdiep0874@gmail.com
Trưởng phòng Đặng Thị Quỳnh Diệp
29 Nguyễn Văn Minh
Điện thoại:0912134551
NR:3851049, CQ:3850324
Email: nvminh59@gmail.com
Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Minh
30 Lại Thế Dũng
Điện thoại:0912629274
3858728
Email: dung.nkht@gmail.com
Chuyên viên Lại Thế Dũng
31 Trần Thị Hoa Hường
Điện thoại:0949222358
3850324
Email: hoahuongts@gmail.com
Chuyên viên Trần Thị Hoa Hường
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
Email:PhongTCCB.SoHaTinh@moet.edu.vn
32 Phan Đình Lai
Điện thoại:0983859337
3858729
Email: phandinhlai@hatinh.edu.vn
Trưởng phòng Phan Đình Lai
33 Trần Hữu Doãn
Điện thoại:0912077345
NR:3852030, CQ:3857634
Email: huudoan.sgdht@gmail.com
Phó Trưởng phòng
Nhà giáo ưu tú
Trần Hữu Doãn
34 Thái Thị Hồng Thủy
Điện thoại:0915665799
3857634
Email: TthThuy.SoHaTinh@moet.edu.vn
Chuyên viên Thái Thị Hồng Thủy
35 Lê Văn Hoàng
Điện thoại:091.82.86.008
Email: levanhoang@hatinh.edu.vn
Chuyên viên Lê Văn Hoàng
36 Nguyễn Thị Thu Hà
Điện thoại:0917748279
0974461888
Email: nguyenthithuha@hatinh.edu.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Thu Hà
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Email:PhongKHTC.SoHaTinh@moet.edu.vn
37 Lê Quang Cảnh
Điện thoại:0972946368
3858730
Email: phongkhtc@hatinh.edu.vn
Trưởng phòng Lê Quang Cảnh
38 Phan Thanh Hải
Điện thoại:0989248248
NR:3854914, CQ:3857636
Email: PtHai.SoHaTinh@moet.edu.vn
Chuyên viên Phan Thanh Hải
39 Lê Thị Vân Anh
Điện thoại:0989084088
3857636
Email: levananh1981@yahoo.com
Chuyên viên Lê Thị Vân Anh
40 Nguyễn Thị Thùy An
Điện thoại:0919865333
Email: Thuyannt87@gmail.com
Chuyên viên Nguyễn Thị Thùy An
41 Trần Thái Toàn
Điện thoại:
0915416469
Email: thaitoantran@gmail.com
Phó Hiệu trưởng Trần Thái Toàn
THANH TRA
Email:Thanhtra.SoHaTinh@moet.edu.vn
42 Hoàng Bá Hùng
Điện thoại:0919719798
Email: bahungcht@gmail.com
Chánh Thanh tra Hoàng Bá Hùng
43 Hồ Sóng Hồng
Điện thoại:0914306848
Email: hohong60@gmail.com
Phó Chánh Thanh tra Hồ Sóng Hồng
44 Dương Văn Lâm
Điện thoại:0912341887
Email: duonglam06@gmail.com
Phó Chánh Thanh tra Dương Văn Lâm
45 Hoàng Thị Ngân
Điện thoại:0979710377
3886170
Email: nganhoangcx@gmail.com
Chuyên viên Hoàng Thị Ngân
46 Đinh Sỹ Đức
Điện thoại:0915039013
Email: dinhsyduc77@gmail.com
Chuyên viên Đinh Sỹ Đức
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GD
Email:PhongKTKD.SoHaTinh@moet.edu.vn
47 Nguyễn Xuân Đức
Điện thoại:0915001626
Trưởng phòng Nguyễn Xuân Đức
48 Phan Trí Hiếu
Điện thoại:0982150164
NR:3250069, CQ:3891258
Email: Pthieu69@gmail.com
Phó Trưởng phòng Phan Trí Hiếu
49 Nguyễn Thị Cẩm Thạch
Điện thoại:0916510828
3881828
Email: camthachnguyen.sgd@gmail.com
Chuyên viên Nguyễn Thị Cẩm Thạch
50 Trần Thị Thuỷ
Điện thoại:0912.637.468
Email: Tranthithuy@hatinh.edu.vn
Chuyên viên Trần Thị Thuỷ
VĂN PHÒNG SỞ
Email:Vanphong.SoHaTinh@moet.edu.vn
51 Nguyễn Duy Ngọc
Điện thoại:0904666533
02393.857635
Email: vanphong.sht@gmail.com
Chánh Văn phòng Nguyễn Duy Ngọc
52 Cao Ngọc Châu
Điện thoại:0919848568
Email: caongocchau.gddt.hatinh@gmail.com
Phó Chánh văn phòng Cao Ngọc Châu
53 Nguyễn Ngọc Lê Nam
Điện thoại:0914212678
Email: tsnamsgd@gmail.com
Phó Chánh văn phòng Nguyễn Ngọc Lê Nam
54 Thái Thị Quỳnh Nga
Điện thoại:0982101906
3856743
Văn thư Thái Thị Quỳnh Nga
55 Võ Thị Liên
Điện thoại:0904742388
NR:3854179
Email: Lien.sgdht@gmail.com
Cán sự Võ Thị Liên
56 Nguyễn Thị Thu Hiền
Điện thoại:0912284889
3856743
Nhân viên làm việc tạiTrung tâm hành chính công Nguyễn Thị Thu Hiền
57 Trần Thị Thanh Thủy
Điện thoại:0972262680
Nhân viên Trần Thị Thanh Thủy
58 Đậu Xuân Hải
Điện thoại:0912411964
3858246
Tổ trưởng Lái xe Đậu Xuân Hải
59 Vũ Minh Đức
Điện thoại:0912540596
3853656
Lái xe Vũ Minh Đức
60 Ngô Đức Huy
Điện thoại:0944707976
Lái xe Ngô Đức Huy
61 Lê Đăng Hải
Điện thoại:0917296799
Lái xe Lê Đăng Hải
62 Đào Xuân Thanh
Điện thoại:0948073259
Bảo vệ Đào Xuân Thanh
63 Nguyễn Thị Khuy
Điện thoại:01667593921
Lao công vệ sinh Nguyễn Thị Khuy
Phòng Giáo dục và Đào tạo
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ KỲ ANH
1 Nguyễn Hữu Sum
Điện thoại:0988676198
3869845
Trưởng phòng Nguyễn Hữu Sum
2 Nguyễn Thị Tường Vân
Điện thoại:0982343237
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Tường Vân
3 Nguyễn Văn Hào
Điện thoại:0941499888
Email: vanhao3674@gmail.com
Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Hào
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN KỲ ANH
Email:pgdkyanh.hatinh@moet.edu.vn
4 Đinh Sỹ Quân
Điện thoại:0912786419
Phó Trưởng phòng Đinh Sỹ Quân
5 Trần Đức Nhuận
Điện thoại:0912807567
Phó Trưởng phòng Trần Đức Nhuận
6 Nguyễn Thị Hải Đường
Điện thoại:0917895818
Email: haiduonggdka@gmail.com
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Hải Đường
PHÒNG GD&ĐT CẨM XUYÊN
Email:pgdcamxuyen.hatinh@moet.edu.vn
7 Đặng Quốc Hiền
Điện thoại:0989655329
3861522, 3760262
Trưởng phòng Đặng Quốc Hiền
8 Nguyễn Thị Xuân Hoàng
Điện thoại:0989649688
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Xuân Hoàng
9 Đặng Quốc Hà
Điện thoại:0989801807
Phó Trưởng phòng Đặng Quốc Hà
10 Văn phòng
Điện thoại:
3861215
Văn phòng Văn phòng
PHÒNG GD&ĐT TP HÀ TĨNH
Email:pgdtphatinh.hatinh@moet.edu.vn
11 Nguyễn Hữu Nghĩa
Điện thoại:0912385613
3858991
Trưởng phòng Nguyễn Hữu Nghĩa
12 Trần Thị Thủy Nga
Điện thoại:0936483457
Phó Trưởng phòng Trần Thị Thủy Nga
13 Trần Hưng Quốc
Điện thoại:0912517827
Phó Trưởng phòng Trần Hưng Quốc
14 Văn phòng
Điện thoại:
3855528
Văn phòng Văn phòng
PHÒNG GD&ĐT THẠCH HÀ
Email:pgdthachha.hatinh@moet.edu.vn
15 Trần Quang Cảnh
Điện thoại:0912055397
3858060 , 3845605
Trưởng phòng Trần Quang Cảnh
16 Lê Thị Tịnh
Điện thoại:0977980868
3851826, 3845605
Phó Trưởng phòng Lê Thị Tịnh
17 Nguyễn Thanh Nga
Điện thoại:0904379480
3845359 , 3845602
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thanh Nga
18 Văn phòng
Điện thoại:
3845353
Văn phòng Văn phòng
PHÒNG GD&ĐT CAN LỘC
Email:pgdcanloc.hatinh@moet.edu.vn
19 Võ Đức Đại
Điện thoại:0912435659
3841800 , 3841601
Trưởng phòng Võ Đức  Đại
20 Nguyễn Thị Hường
Điện thoại:'0912285877
3841709, 3841802
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Hường
21 Phạm Quốc Đạt
Điện thoại:'0913455698
Phó trưởng phòng Phạm Quốc Đạt
22 Văn phòng
Điện thoại:
3841243
Văn phòng Văn phòng
PHÒNG GD&ĐT LỘC HÀ
Email:pgdlocha.hatinh@moet.edu.vn
23 Phan Thanh Dân
Điện thoại:0989802971
3849054, 3650778
Trưởng phòng Phan Thanh Dân
24 Lê Trọng Châu
Điện thoại:0985997942
3656289
Phó Trưởng phòng Lê Trọng Châu
25 Ngô Đức Việt
Điện thoại:0973634759
Phó trưởng phòng Ngô Đức Việt
26 Văn phòng
Điện thoại:
3650775
Văn phòng Văn phòng
PHÒNG GD&ĐT TX HỒNG LĨNH
Email:pgdtxhonglinh.hatinh@moet.edu.vn
27 Lê Bá Thiềm
Điện thoại:0904732919
3835359
Trưởng phòng Lê Bá Thiềm
28 Nguyễn Trí Anh
Điện thoại:0983835480
Phó Trưởng phòng Nguyễn Trí Anh
29 Nguyễn Trí Bằng
Điện thoại:0966489989
Phó Trưởng phòng Nguyễn Trí Bằng
30 Văn phòng
Điện thoại:
3835359
Văn phòng Văn phòng
PHÒNG GD&ĐT NGHI XUÂN
Email:pgdkyanh.hatinh@moet.edu.vn
31 Vũ Minh Thiện
Điện thoại:0919864959
Email: minhthienvo1965@gmail.com
Trưởng phòng Vũ Minh Thiện
32 Nguyễn Trung Thiên
Điện thoại:0903495577
Phó Trưởng phòng Nguyễn Trung Thiên
33 Đinh Thị Lan Hương
Điện thoại:0904813848
3825321, 3825173
Phó Trưởng phòng Đinh Thị Lan Hương
34 Văn phòng
Điện thoại:
3825038
Văn phòng Văn phòng
PHÒNG GD&ĐT ĐỨC THỌ
Email:pgdductho.hatinh@moet.edu.vn
35 Trịnh Hồng Mạnh
Điện thoại:0914320748
Trưởng phòng Trịnh Hồng Mạnh
36 Thái Thị Minh Hồng
Điện thoại:0987602247
3831815
Phó Trưởng phòng Thái Thị Minh Hồng
37 Văn phòng
Điện thoại:
3831849
Văn phòng Văn phòng
PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG KHÊ
Email:pgdhuongkhe.hatinh@moet.edu.vn
38 Trần Đình Hùng
Điện thoại:0912411588
3871429
Trưởng phòng Trần Đình Hùng
39 Hà Thị Hiền
Điện thoại:0984070152
3871107, 3871466
Phó Trưởng phòng Hà Thị Hiền
40 Hoàng Hồ
Điện thoại:0915407555
3872365, 3872882
Phó Trưởng phòng Hoàng Hồ
41 Văn phòng
Điện thoại:
3871232
Văn phòng Văn phòng
PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN
Email:pgdhuongson.hatinh@moet.edu.vn
42 Đào Duy Sỹ
Điện thoại:0913506252
3875072 , 3879150
Trưởng phòng Đào Duy Sỹ
43 Hà Thị Bích Liên
Điện thoại:0987625217
Email: habichlien75@gmail.com
Phó Trưởng phòng Hà Thị Bích Liên
44 Lương Sỹ Hiệp
Điện thoại:0913845548
Email: syhiep74@gmail.com
Phó Trưởng phòng Lương Sỹ Hiệp
45 Văn phòng
Điện thoại:
3875435
Văn phòng Văn phòng
PHÒNG GD&ĐT VŨ QUANG
Email:pgdvuquang.hatinh@moet.edu.vn
46 Nguyễn Thanh Hải
Điện thoại:0983717397
Trưởng phòng Nguyễn Thanh Hải
47 Mai Anh Đức
Điện thoại:0912950555
Phó Trưởng phòng Mai Anh Đức
48 Nguyễn Thị Kim Oanh
Điện thoại:0976808479
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Kim Oanh
49 Văn phòng
Điện thoại:
3814104
Văn phòng Văn phòng
Trường THCS-THPT Dân tộc Nội trú Hà Tĩnh
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Trường THCS-THPT Dân tộc Nội trú Hà Tĩnh
1 Trần Hữu Phước
Điện thoại:0903471453
Hiệu trưởng Trần Hữu Phước
2 Đặng Thái Mân
Phó Hiệu trưởng Đặng Thái Mân
3 Mai Văn Hải
Phó Hiệu trưởng Mai Văn Hải
Tổ chức

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây