Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Chính trị tư tưởng được quy định tại Quyết định số 665/QĐ-SGDĐT ngày 14/11/2017 của Giám đốc Sở GDĐT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, được trích dẫn như sau:

I. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực công tác: Giáo dục chính trị, tư tưởng; học sinh, sinh viên; giáo dục thể chất, hoạt động thể dục thể thao; y tế trường học; bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng chống tai nạn thương tích; giáo dục bằng pháp luật trong ngành giáo dục và tổ chức thực hiện công tác pháp chế ngành giáo dục theo quy định.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên

a) Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

b) Chỉ đạo thực hiện mục tiêu, nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục các môn học thuộc lĩnh vực Giáo dục công dân, Giáo dục thể chất theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

c) Theo dõi, xử lý các vấn đề về chính trị, tư tưởng trong học sinh, sinh viên; hướng dẫn công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục trực thuộc trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

2. Giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên:

a) Chỉ đạo thực hiện mục tiêu, nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; môi trường giáo dục nền nếp, kỷ cương, lành mạnh, thân thiện; công tác giáo dục thẩm mỹ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong học sinh, sinh viên.

c) Hướng dẫn học sinh, sinh viên khai thác, sử dụng internet, mạng xã hội vào mục đích học tập và giải trí lành mạnh.

d) Triển khai công tác Đoàn, Hội, Đội, công tác thanh niên, công tác nhân đạo trong trường học.

  đ) Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ GDĐT.

3. Học sinh, sinh viên

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy định về chế độ, chính sách (học phí, học bổng, trợ cấp xã hội, tín dụng đào tạo...) cho học sinh, sinh viên.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc quản lý học sinh, sinh viên; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, bão, lũ, lụt; giáo dục phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội: HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, buôn bán người…; phòng chống bạo lực học đường trong học sinh, sinh viên; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.

c) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác tư vấn học đường, tư vấn hướng nghiệp, dịch vụ việc làm, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, dịch vụ công tác xã hội, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên.

4. Giáo dục thể chất

a) Chỉ đạo thực hiện nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục thể chất theo quy định của Bộ GDĐT.

b) Kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục thể chất trong trường học.

5. Hoạt động thể thao trường học

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá phong trào luyện tập thể dục thể thao của các cơ sở giáo dục, đào tạo; các câu lạc bộ thể dục thể thao học sinh, sinh viên.

b) Hướng dẫn, tổ chức, tham gia các hoạt động thi đấu thể dục, thể thao cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong tỉnh, quốc gia, khu vực và quốc tế.

6. Y tế trường học

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác y tế trường học.

b) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục, đào tạo thực hiện công tác an toàn trường học; bảo vệ chăm sóc trẻ em trong nhà trường; giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, sinh viên.

7. Quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực giáo dục

a) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật; theo dõi, đánh giá nhiệm vụ giáo dục pháp luật của các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, các phòng GDĐT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên cấp huyện.

b) Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Sở GDĐT chủ trì soạn thảo, tham mưu để các cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh ban hành.

c) Góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị ngoài Sở gửi lấy ý kiến; chuẩn bị ý kiến đối với nội dung phiếu ý kiến của Sở GDĐT vào quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của cơ quan cấp tỉnh (nếu có); góp ý đối với các điều ước ký kết ngoại giao lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền ký kết của tỉnh hoặc do tỉnh trình Bộ GDĐT ký kết.

8. Pháp chế ngành giáo dục

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác pháp chế trong ngành giáo dục.

b) Kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện pháp luật, thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

c) Thực hiện tư vấn pháp luật; tổ chức, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác bồi thường của Nhà nước; quản lý việc khắc dấu, sử dụng con dấu của Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

9. Kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản và kiểm soát thủ tục hành chính theo quy phạm pháp luật

a) Thực hiện việc kiểm tra, rà soát, công khai trên Cổng TTĐT của Sở các văn bản quy phạm pháp luật của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến lĩnh vực giáo dục mới ban hành hoặc hết hiệu lực một phần hay toàn bộ; kiến nghị Giám đốc Sở xử lý theo thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân áp dụng các văn bản trái pháp luật về giáo dục.

b) Thực hiện công tác kiểm soát về mặt pháp lý các thủ tục hành chính, việc công bố thủ tục hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh thuộc lĩnh vực giáo dục.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.