Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Giáo dục mầm non được quy định tại Quyết định số 665/QĐ-SGDĐT ngày 14/11/2017 của Giám đốc Sở GDĐT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, được trích dẫn như sau:

I. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục mầm non.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chương trình giáo dục mầm non

a) Hướng dẫn các Phòng GDĐT về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, quy chế chuyên môn, chế độ, chính sách đối với người học, các điều kiện đảm bảo (đội ngũ, tài liệu, đồ chơi; đồ dùng, thiết bị dạy học), phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục, công tác phổ cập và các hoạt động giáo dục khác đối với các cơ sở giáo dục mầm non theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

b) Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình, chất lượng giáo dục và phổ cập giáo dục mầm non.

2. Đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non

Hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, đánh giá theo các quy chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non.

3. Tổ chức, hoạt động nhà trường

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác huy động trẻ đến trường, điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non do Bộ GDĐT ban hành.

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn các loại hình cơ sở giáo dục mầm non.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.