Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Giáo dục phổ thông được quy định tại Quyết định số 665/QĐ-SGDĐT ngày 14/11/2017 của Giám đốc Sở GDĐT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, được trích dẫn như sau:

I. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông, gồm: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chương trình giáo dục phổ thông

a) Hướng dẫn các Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục phổ thông trực thuộc Sở về thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, quy chế chuyên môn, chế độ, chính sách đối với người học, các điều kiện đảm bảo (đội ngũ, thiết bị dạy học, tài liệu tham khảo), phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục, công tác phổ cập và các hoạt động giáo dục khác đối với các cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

b) Áp dụng các mô hình giáo dục, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá của các nước tiên tiến về giáo dục phổ thông trên thế giới theo sự chỉ đạo của Bộ GDĐT.

c) Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình, nội dung giáo dục phổ thông, chất lượng giáo dục và phổ cập giáo dục bậc phổ thông.

2. Đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông

Hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, đánh giá theo các quy chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông.

3. Tổ chức, hoạt động nhà trường

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn các loại hình cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt.

c) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác tuyển sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh từ trung học cơ sở.

d) Quản lý dạy thêm, học thêm theo qui định của Bộ GDĐT và UBND tỉnh.

4. Quản lý công tác giáo dục dân tộc, giáo dục quốc phòng – an ninh

Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục dân tộc, giáo dục quốc phòng – an ninh theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

5. Quản lý công tác nghiên cứu khoa học, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm

a) Quản lý công tác nghiên cứu khoa học, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở; phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến trong giáo dục; tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, tham gia quản lý ngân sách thực hiện kế hoạch dài hạn và hằng năm về nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đúc rút sáng kiến kinh nghiệm của các phòng và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

c) Nghiên cứu đề tài khoa học sư phạm ứng dụng từ cấp tỉnh trở lên trong lĩnh vực giáo dục.

d) Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý công tác nghiên cứu khoa học, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm của Sở.

6. Quản lý trực tiếp các trường phổ thông có cấp học cao nhất là THPT, trường chuyên biệt theo quy định của pháp luật;

Hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục và tham mưu quyết định cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động giáo dục của trường trung học, trường chuyên biệt thuộc thẩm quyền của Sở GDĐT theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.