Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Giáo dục Thường xuyên và Chuyên nghiệp được quy định tại Quyết định số 665/QĐ-SGDĐT ngày 14/11/2017 của Giám đốc Sở GDĐT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, được trích dẫn như sau:

I. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên; công tác đào tạo giáo viên của các cơ sở đào tạo thuộc tỉnh; công tác tư vấn du học; công tác hợp tác quốc tế trong giáo dục.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chương trình giáo dục thường xuyên

a) Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục cấp văn bằng của giáo dục phổ thông, hướng dẫn thực hiện giáo dục kỹ năng sống và các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn cho đối tượng học theo hình thức giáo dục thường xuyên.

b) Kiểm tra, đánh giá các địa phương cấp huyện trong việc thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên và chất lượng giáo dục thường xuyên.

2. Đảm bảo chất lượng giáo dục thường xuyên

a) Hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, đánh giá các quy chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục thường xuyên.

b) Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng xã hội học tập và xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức, hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên theo quy định của pháp luật; quy chế thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng của giáo dục phổ thông.

b) Hướng dẫn hoạt động của Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, các Hội đồng tư vấn, các tổ chức xã hội có liên quan đến giáo dục thường xuyên, học tập suốt đời theo quy định của pháp luật.

c) Quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện.

4. Quản lý trực tiếp Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Giáo dục thường xuyên tỉnh; các cơ sở giáo dục thường xuyên khác thuộc thẩm quyền quản lý của Sở GDĐT theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục và tham mưu quyết định cho phép hoạt động, đình chỉ hoạt động giáo dục của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Giáo dục thường xuyên tỉnh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục thường xuyên khác thuộc thẩm quyền của Sở GDĐT hoặc UBND tỉnh (nếu được UBND tỉnh ủy quyền) theo quy định của pháp luật.

5. Công tác quản lý đào tạo nghề nghiệp

Quyết định việc đăng ký, đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp, mở ngành đào tạo đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên; cấp, thu hồi, đình chỉ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước các cơ sở đào tạo về lĩnh vực đào tạo giáo viên.

6. Công tác quản lý liên kết đào tạo

Hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam và nước ngoài về liên kết chương trình giáo dục, đào tạo; về trao đổi giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên; về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

7. Công tác hợp tác quốc tế về giáo dục

a) Cho phép mở, quản lý, kiểm tra hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nư­ớc ngoài; cấp phép và quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học theo quy định của pháp luật; quản lý các cơ sở giáo dục của nước ngoài tại Hà Tĩnh.

b) Quản lý việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế về giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Sở hoặc do UBND tỉnh giao.

c) Xây dựng chiến lược, kế hoạch đối ngoại, hợp tác quốc tế của ngành; tham mưu tổ chức đàm phán, ký kết, gia nhập các điều ước, thỏa thuận quốc tế và các văn bản hợp tác khác trong lĩnh vực GDĐT thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, kiến nghị tiếp tục hoặc đình chỉ các hoạt động, chương trình hợp tác quốc tế.

d) Xây dựng kế hoạch và tổ chức đoàn ra hằng năm của cơ quan Sở; phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết các thủ tục, tổ chức đánh giá kết quả làm việc của các đoàn ra do lãnh đạo Sở chủ trì và đoàn có nhiều cơ quan, đơn vị tham gia nhưng ngành giáo dục được cấp có thẩm quyền giao chủ trì theo quy định của pháp luật.

đ) Xây dựng kế hoạch đoàn vào và tổ chức đón tiếp khách quốc tế đến làm việc với Sở; hướng dẫn các phòng và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở trong việc quản lý và giải quyết các thủ tục nhập cảnh đối với người nước ngoài vào học tập, nghiên cứu, làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh.

e) Thực hiện các dịch vụ công về giáo dục và đào tạo quốc tế.

8. Công tác bồi dưỡng đội ngũ

a) Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng công chức, viên chức ngành giáo dục trình Giám đốc Sở phê duyệt.

b) Tổ chức biên soạn chương trình địa phương để bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học, ngành học.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.