Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch – Tài chính được quy định tại Quyết định số 665/QĐ-SGDĐT ngày 14/11/2017 của Giám đốc Sở GDĐT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, được trích dẫn như sau:

 I. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch, thống kê ngành giáo dục, tài chính – kế toán, tài sản, cơ sở vật chất và thiết bị trường học theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh:

a) Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo;

b) Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;

c) Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo dài hạn, trung hạn và hằng năm; chương trình, dự án, đề án về lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở địa phương.

2. Tài chính – kế toán, tài sản

a) Cụ thể hóa các tiêu chuẩn, định mức kinh phí giáo dục địa phương; hướng dẫn xây dựng và lập dự toán, xét duyệt, tổng hợp quyết toán ngân sách, quyết định giao dự toán chi ngân sách giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở giáo dục ở địa phương; tổng hợp chi chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia hng năm của Sở; xây dựng các quy định định mức, chính sách thu hút các nguồn lực tài chính cho phát triển ngành.

b) Dự thảo mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc phạm vi quản lý của địa phương để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật; hướng dẫn thực hiện cơ chế thu, sử dụng học phí, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chính sách học bổng từ ngân sách nhà nước, chính sách tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên, gia đình chính sách và các chính sách khác đối với người học thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

c) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính, tài sản để phát triển giáo dục ở địa phương; kiểm tra việc thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật. 

d) Quản lý tài chính (bao gồm tài chính của Cơ quan Sở), tài sản, cơ sở vật chất được giao của toàn ngành giáo dục theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh.

đ) Hướng dẫn, thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ công chức, viên chức giáo dục theo quy định.

  e) Tổ chức bộ máy kế toán và hướng dẫn công tác kế toán theo quy định của pháp luật.

3. Đầu tư

a) Thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư về giáo dục đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật; xây dựng các cơ chế, chính sách của tỉnh Hà Tĩnh thu hút đầu tư, tài trợ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực GDĐT; tổ chức các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư nước ngoài, vận động tài trợ; chuyển giao công nghệ, mô hình giáo dục.

b) Hướng dẫn, tổng hợp nhu cầu, xây dựng, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chương trình, đề án tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị trường học của toàn ngành.

c) Hướng dẫn, tổng hợp dự toán kế hoạch trung hạn, hằng năm về đầu tư xây dựng cơ bản và các dự án mua sắm trang thiết bị đối với các phòng và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở với mọi nguồn vốn.

d) Quản lý các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

4. Cơ chế, chính sách phát triển cơ sở vật chất và thiết bị trường học

a) Xây dựng, hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư phát triển cơ sở vật chất, thiết bị trường học.

b) Kiểm tra, đánh giá các cơ sgiáo dục thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn về cơ sở vật chấtthiết bị trường học.

c) Quản lý nội dung, quy cách, chất lượng và hoạt động kinh doanh, sản xuất, xuất nhập khẩu thiết bị dạy học trên địa bàn tỉnh.

5. Thống kê ngành giáo dục

a) Xây dựng các chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê của tỉnh, cung cấp số liệu thống kê giáo dục theo niên giám thống kê quy định của pháp luật.

b) Thu thập, tổng hợp chỉ tiêu thống kê; phân tích và dự báo thống kê ngành giáo dục tỉnh Hà Tĩnh.

6. Báo cáo trình Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, Bộ GDĐT và các cơ quan có thẩm quyền những vấn đề có liên quan đến kế hoạch, tài chình, các dự án đầu tư liên quan đến các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.