Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục được quy định tại Quyết định số 665/QĐ-SGDĐT ngày 14/11/2017 của Giám đốc Sở GDĐT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, được trích dẫn như sau:

I. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục; thi và đánh giá chất lượng giáo dục; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục của Sở; quản lý văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ GDĐT, Bộ Nội vụ.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục

a) Chỉ đạo triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên (lĩnh vực giáo dục thường xuyên) theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục.

c) Công khai về kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định.

d) Thực hiện dịch vụ công về đảm bảo, kiểm định chất lượng giáo dục theo thẩm quyền.

2. Quản lý thi và đánh giá chất lượng giáo dục

a) Xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ thi hằng năm đối với học sinh, giáo viên trình Giám đốc Sở phê duyệt.

b) Tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục, đánh giá năng lực ngoại ngữ, khai thác, sử dụng kết quả đánh giá chất lượng giáo dục vào việc nâng cao chất lượng giáo dục cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

3. Quản lý văn bằng, chứng chỉ

a) Quản lý, cấp phát (bản chính, bản sao) các loại văn bằng tốt nghiệp THPT, chứng chỉ Nghề phổ thông, Giấy chứng nhận học sinh giỏi các môn văn hóa.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục, đào tạo về công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận theo quy định.

4. Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin giáo dục

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; trong quản lý ngành và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện các dịch vụ công về đảm bảo, kiểm định chất lượng, công nghệ    thông tin trong giáo dục.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.