Chức năng và nhiệm vụ của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo được quy định tại Quyết định số 665/QĐ-SGDĐT ngày 14/11/2017 của Giám đốc Sở GDĐT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, được trích dẫn như sau:

I. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác thanh tra hành chính; thanh tra chuyên ngành; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục.

Thanh tra có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Thương mại theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí

a) Tổ chức thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành đối với các phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục đào tạo, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan đến giáo dục theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh.

b) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo quy định.

c) Kiểm tra tính hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Chủ tịch UBND cấp huyện đối với các vụ việc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở GDĐT; thanh tra lại vụ việc đã được Chủ tịch UBND cấp huyện kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở GDĐT.

d) Quản lý công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Sở; quản lý việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy theo quy định của Chính phủ, Bộ GDĐT.

đ) Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở các cơ sở giáo dục.

2. Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo

a) Thực hiện công tác tiếp công dân của Sở.

b) Thực hiện công tác xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Sở; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo.

3. Thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, các phòng giáo dục và đào tạo về các nội dung quy định tại Khoản 7 Điều 2 Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh.

4. Thực hiện việc xác minh văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền của Sở khi cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có yêu cầu.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.