Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Tổ chức cán bộ được quy định tại Quyết định số 665/QĐ-SGDĐT ngày 14/11/2017 của Giám đốc Sở GDĐT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, được trích dẫn như sau:

I. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức, người lao động đối với các phòng thuộc Sở các đơn vị trực thuộc Sở; về công tác phát triển đội ngũ nhà giáocán bộ quản lý giáo dục.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức bộ máy

a) Dự thảo: Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức SGDĐT; hướng dẫn UBND cấp huyện ban hành Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng GDĐT cấp huyện theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của liên Bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ và các văn bản pháp luật khác liên quan.

b) Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng thuộc Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; Quyết định thành lập Hội đồng trường (đối với cơ sở giáo dục công lập), công nhận Hội đồng quản trị (đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập) các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

c) Hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục và dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các phòng, các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài) trực thuộc Sở.

d) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở các đơn vị trực thuộc Sở; thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực tổ chức cán bộ.

2. Quy hoạch nhân lực ngành giáo dục, tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, đánh giá nhân sự

a) Quy hoạch các chức danh Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở; thực hiện quy hoạch, rà soát quy hoạch cấp trưởng, cấp phó các phòng, các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở.

b) Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch trường, lớp các cấp học, bậc học, đề án vị trí việc làm công chức, viên chức và định mức biên chế do UBND tỉnh quy định, xây dựng quy hoạch, kế hoạch biên chế công chức, số lượng viên chức làm việc hằng năm, dài hạn của cơ quan Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá sau khi phê duyệt.

c) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức và người lao động theo thẩm quyền, phân cấp của UBND tỉnh; bố trí, phân công nhiệm vụ, biệt phái, quản lý việc sử dụng công chức, viên chức, người lao động trong Cơ quan Sở theo cơ cấu, khung năng lực vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp.

d) Dự thảo Quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các phòng thuộc Sở GDĐT; trưởng phòng, phó trưởng phòng phòng GDĐT thuộc UBND cấp huyện; xây dựng quy chế, quy định, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm/công nhận, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở theo quy định.

đ) Cquản lý cán bộ, công chức, viên chức giáo dục làm công tác hợp tác giáo dục ở nước ngoài theo quy định của UBND tỉnh.

e) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động các phòng thuộc Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở theo quy định.

g) Đầu mối tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học, ngành học theo Chuẩn; báo cáo Bộ GDĐT, UBND tỉnh theo quy định.

h) Hướng dẫn và kiểm tra công tác kê khai tài sản, quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động theo quy định.

3. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các phòng và cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

4. Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động

a) Quản lý, đề xuất đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức ngành giáo dục để đạt chuẩn trình độ, khung năng lực, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức vụ quản lý.

b) Quản lý công chức, viên chức giáo dục đi học tập, giảng dạy hoặc làm chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục ở nước ngoài và công chức, viên chức người nước ngoài vào công tác trong lĩnh vực giáo dục tại Hà Tĩnh theo quy định của pháp luật, của UBND tỉnh.

5. Về chế độ, chính sách đối với đội ngũ công chức, viên chức giáo dục

a) Ban hành chủ trương, chế độ, chính sách địa phương để phát triển đội ngũ công chức, viên chức ngành giáo dục.

b) Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ công chức, viên chức giáo dục.

c) Hướng dẫn, quyết định xếp lương, nâng lương và phụ cấp theo lương, thông báo và quyết định nghỉ hưu theo thẩm quyền, phân cấp.

d) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh về thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho công chức, viên chức giáo dục.

đ) Tổ chức thực hiện việc chuyển ngạch/hạng theo thẩm quyền, phân cấp đối với công chức, viên chức và người lao động tại các phòng, cơ sở giáo dục trực thuộc Sở.

e) Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở đi công tác nước ngoài.

g) Tuyển chọn, cử đi học, tham gia quản lý việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức giáo dục thuộc phạm vi quản lý của Sở đi giảng dạy hoặc làm chuyên gia giáo dục ở nước ngoài và tiếp nhận về nước theo các chương trình, đề án học bổng có sử dụng ngân sách nhà nước.

6. Thực hiện dịch vụ công về công tác phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục

Tham gia biên soạn tài liệu bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáo dục theo kế hoạch được Giám đốc Sở phê duyệt.

7. Báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ GDĐT và các cơ quan có thẩm quyền những vấn đề có liên quan đến tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện theo yêu cầu của cơ quan quản lý.  ,

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.