Chức năng và nhiệm vụ của Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo được quy định tại Quyết định số 665/QĐ-SGDĐT ngày 14/11/2017 của Giám đốc Sở GDĐT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, được trích dẫn như sau:

I. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở, công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ, truyền thông, quản trị công sở, đối nội, đối ngoại, thi đua, khen thưởng, tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong giáo dục.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổng hợp

a) Xây dựng, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ được giao và Quy chế làm việc của Sở; xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất của Sở.

b) Xây dựng kế hoạch, lịch làm việc và chuẩn bị các chuyến đi công tác của lãnh đạo Sở; phối hợp với các phòng thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, ghi biên bản và dự thảo kết luận cuộc họp của Ban Giám đốc Sở hoặc của lãnh đạo Sở với các đơn vị có liên quan; rà soát hồ sơ trình Giám đốc Sở.

c) Tổng hợp, thông báo kết quả đánh giá, phân loại của Sở đối với các phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở đến cấp ủy, chính quyền địa phương theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

d) Đầu mối chỉ đạo, báo cáo việc thực hiện phổ cập giáo dục.

2. Hành chính

a) Quản lý, tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Sở theo quy định; tiếp nhận văn bản đến và tham mưu Giám đốc Sở chuyển các đơn vị xử lý; kiểm soát thể thức văn bản trước khi ban hành; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước về giáo dục của Sở;

Thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong Cơ quan Sở;

Dự thảo các quyết định, chỉ thị cá biệt, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Tổ chức thực hiện các nội dung về: kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính; bảo vệ bí mật nhà nước; đổi mới lề lối, phương thức làm việc; hiện đại hóa công sở.

c) Tổ chức in, sao, quản lý việc phát hành tài liệu, sổ sách, ấn phẩm, các loại hồ sơ, chứng chỉ, chứng nhận phục vụ các hoạt động hành chính, chỉ đạo, điều hành của Sở; tổ chức phục vụ hội nghị, hội thảo, kỷ niệm các ngày lễ, tết và các hoạt động của Sở.

d) Quản lý nhân sự; công tác dân chủ cơ sở; công tác tự vệ của Cơ quan Sở.

3. Quản trị công sở, bảo đảm điều kiện làm việc của Cơ quan Sở

a) Quản lý nhà, đất, trụ sở làm việc; sửa chữa, xây dựng cơ bản và trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật.

b) Quản lý, đảm bảo các phương tiện làm việc, phương tiện đi lại, thông tin liên lạc.

c) Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, lễ tân, y tế, cảnh quan, vệ sinh môi trường.

4. Truyền thông

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông của Sở. Thiết lập và duy trì quan hệ công tác với các cơ quan báo chí và các cơ quan quản lý nhà nước về thông tin truyền thông.

b) Quản lý, điều hành Cổng thông tin điện tử của Sở, đảm bảo điều kiện thực hiện hệ thống hội nghị trực tuyến giữa Sở với các điểm cầu.

c) Xây dựng kế hoạch, phát hành và quản lý tài liệu truyền thông của Sở sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

5. Đối nội, đối ngoại, thi đua, khen thưởng

a) Đối nội

Ban hành Quy chế làm việc của Sở và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế của các phòng.

b) Đối ngoại

Quy định và thực hiện công tác phối hợp giữa Sở với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh theo quy định của pháp luật.

c) Thi đua, khen thưởng, kỷ luật

- Xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến và tổ chức các hoạt động thi đua yêu nước về giáo dục ở địa phương;

- Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí thi đua, đăng ký thi đua, xét khen thưởng hằng năm đối với tập thể, cá nhân thuộc và trực thuộc Sở;

- Hiệp y khen thưởng các cấp đối với các tập thể, cá nhân thuộc phòng GDĐT theo quy định của cấp có thẩm quyền;

- Tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và lưu giữ kết quả thi đua, khen thưởng của Cơ quan Sở và toàn ngành giáo dục theo quy định;

- Tham gia Hội động kỷ luật CBCC Sở theo quy định;

- Vận động các nguồn tài trợ; tham gia quản lý, kiểm tra việc sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.